شرح وظایف کارآموزان کانون وکلای دادگستری استان یزد | کانون وکلای دادگستری استان یزد
یکشنبه ۴ آبان ۱۳۹۹
کانون وکلای دادگستری استان یزد

شرح وظایف کارآموزان کانون وکلای دادگستری استان یزد

 

به نام خدا

فهرست مطالب

موضوع                                                                                                            صفحه

فصل اول - کلیات و تعاریف                                                                                  1

فصل دوم - شروع کار آموزی و مدت آن                                                                2

فصل سوم - تکالیف کارآموزی                                                                             5

فصل چهارم - پایان دوره و اختبار                                                                          11

فصل پنجم - تجدید دوره و انتفای کارآموزی                                                          14

فصل ششم - وظایف وکلای سرپرست                                                                  16

فصل هفتم - مقررات انضباطی و انتظامی                                                           18

 

 

بسمه تعالی

اطلاعیه

    فصل اول : کلیات و تعاریف

ماده۱- در این شرح وظایف ، اصطلاحات در معانی زیر استفاده شده است:

الف) اتحادیه: اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)

ب) کانون: کانون وکلای دادگستری استان یزد

ج) کانون متبوع : کانون وکلای دادگستری صادرکننده پروانه
د) صندوق:‌ صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری.

ه)‌ پروانه : پروانه کارآموزی وکالت دادگستری.

و) پروانه معتبر : پروانه ای که با شرایط قانونی صادر و تمدید اعتبار شده، توسط مراجع صلاحیت‌دار قانونی از درجه اعتبار ساقط نشده باشد.
ز) آزمون : آزمون ورودی داوطلبان کارآموزی وکالت.

ح) کارآموز : شخصی که پروانه کارآموزی وکالت از کانون دریافت نماید.

ط) کمیسیون : کمیسیون کار آموزی کانون.

ی) دوره کارآموزی: مدت زمان انجام تکالیف کارآموزی تا اعلام قبولی در اختبار و انجام مراسم تحلیف

ک) محل اشتغال : محلی که از سوی کانون برای اشتغال به وکالت تعیین می شود.

ل) محل کارآموزی : محلی که از سوی کانون برای طی دوره کارآموزی ، تعیین می شود.

م) وظایف یا تکالیف :‌کلیه اموری که کارآموز در طی دوره کارآموزی باید انجام دهد.

ن) پایان دوره‌کارآموزی: اتمام کلیه تکالیف ، طبق شرح وظایف در مدت مقرر و اعلام کتبی به کمیسیون و پس از تأیید کمیسیون می‌باشد.

س) اختبار : امتحان کتبی و شفاهی پایان دوره کارآموزی.

ع) تمدید دوره:  مدتی است که برای جبران نقصان در انجام تکالیف، به دوره کارآموزی اضافه می شود.

ف) تجدید دوره: عبارت از این است که کارآموز یک دوره دیگر که مدت آن حداقل یکسال و حداکثر هیجده ماه است تمام تکالیف را انجام دهد. به استثنای آموزش رایانه و تکلیف مقرر در بند 6-12 مشروط به اینکه از قبل انجام شده باشد.

ص) انتفای کارآموزی: ملغی اثر شدن کارآموزی است بنا به تشخیص کمیسیون و تصویب هیئت مدیره و پذیرش مجدد طبق مقررات مربوط خواهد بود.

ماده ۲- کارآموز به محض صدور پروانه، تحت پوشش صندوق قرار می گیرد، لذا باید حق  بیمه مقرر را در مهلت معین بپردازد. مگر در مواردی که مطابق قانون ، مشمول بیمه صندوق نباشد.

ماده 3 - ملاک تعیین محل کارآموزی و اشتغال، نمره اکتسابی داوطلب در آزمون، صرفنظر از سهمیه قبولی است.

فصل دوم : شروع کارآموزی و مدت آن

ماده 4- پذیرفته شده آزمون و سایر متقاضیان پروانه بعد از ثبت نام، تکمیل پرونده و تصویب هیئت مدیره ، مدارک زیر را از کانون دریافت می کنند:

الف ) کارنامه

ب ) سه برگ معرفی نامه (نسخه اول و دوم ، برای وکیل سرپرست و کارآموز و نسخه سوم مشتمل بر تایید وکیل سرپرست با قید تاریخ رؤیت و گواهی شروع دوره جهت ضبط در پرونده کارآموز درکانون)

ج ) سه نسخه معرفی نامه (نسخه اول به دادگستری کل استان محل کارآموزی جهت معرفی به دادگاه‌ها، نسخه دوم برای کارآموز و نسخه سوم جهت ضبط در پرونده کارآموز)

د )‌ شرح وظایف

ماده 5 - کارآموز مکلف است حداکثر ظرف ده روز از تاریخ اخذ مدارک ، در دفتر وکیل سرپرست حاضر شده و نسخه سوم معرفی نامه بند (ب) ماده (4) را پس از گواهی وکیل سرپرست به کانون ارائه دهد. تاریخ گواهی ، به منزله شروع دوره است مشروط بر اینکه ظرف مدت ده روز پس از آن، در اولین جلسه دادگاه شرکت کند.

ماده 6 - ظرف 45 روز از شروع دوره ، جلسه‌ای توجیهی برای آموزش مقررات انتظامی، امور کارآموزی و سایر موضوعات ضروری برگزار می‌شود. پس از حضور کارآموز در همه جلسه‌ها پروانه کارآموزی به وی تسلیم می‌شود.

ماده 7 ) از تاریخ شروع دوره، کارآموز موظف است هجده ماه تمام (به استثنای مواردی که در قانون مدت دیگری تعیین شده باشد) تکالیف را بدون وقفه انجام دهد.

تبصره: در صورتی که به علل موجهی مانند بیماری، زایمان، فوت اقربای نسبی و سببی درجه اول از طبقه اول و دوم، سفر حج واجب و تحصیل در خارج از کشور، که عرفاً وقفه در کارآموزی ایجاد کند، کارآموز باید کتبا مراتب را برای اتخاذ تصمیم به کمیسیون اعلام نماید.

ماده 8- کارآموز مکلف است صرفا در محلی که توسط کانون برای کارآموزی وی تعیین شده ، وظایف خود را تحت نظر وکیل سرپرست انجام دهد و در دادگاه های همان محل شرکت کند. در مواردی که شهر محل کارآموزی خارج از مرکز استان باشد ، کارآموز می تواند تا یک چهارم حد نصاب تکلیف شرکت در جلسات دادگاه را با موافقت کمیسیون در دادگاه های  کیفری استان و تجدیدنظر استان متبوع شرکت کند.

ماده 9 - در صورتی که در اثنای دوره ، کانون متبوع کارآموز به طور قطع تغییر کند، نظریه کمیسیون کانون اول در مورد مدت زمان کارآموزی قبلی به کانون دوم ارسال می شود، پذیرش تمام یا قسمتی از مدت یاد شده با کمیسیون کانون دوم خواهد بود.

ماده 10- در صورت وجود شرایط پیش بینی شده در آئین نامه نقل و انتقال، کارآموز می‌تواند دوره خود را به صورت مهمان در غیر از کانون متبوع طی کند. کانون‌ها (متبوع و میزبان) در رد یا قبول در خواست انتقال مختارند.

ماده 11- انتقال محل کارآموزی منوط به رعایت ضوابط آیین نامه نقل و انتقال است.

در صورت پذیرش انتقال ، کارآموزی ، تحت نظر کانون متبوع و میزبان به ترتیب زیر انجام می شود:

الف) امور تحت نظر کانون متبوع

۱) صدور و تمدید پروانه

۲) موافقت ابتدایی با معرفی کارآموز به کانون میزبان.

۳) بررسی نهایی مدارک و در صورت لزوم اعطای مجوز شرکت در اختبار.

4) برگزاری اختبار، اعلام نتیجه و حسب مورد صدور پروانه وکالت یا تمدید یا تجدید دوره.

5) هرگونه تصمیم گیری در خصوص کارآموز به استثنای مواردی که در بند (ب) خواهد آمد.

ب) امور تحت نظر کانون میزبان

۱) موافقت با انتقال دوره به صورت مهمان و تعیین مدت آن

۲) تعیین وکیل سرپرست و معرفی کارآموز به وی

۳) صدور کارنامه

۴) معرفی به دادگستری کل محل کارآموزی

۵) تعیین نحوه حضور در جلسات سخنرانی و کارگاه های آموزشی

۶) تعیین یکی از تکالیف مقرر در بند (6-12) ؛ دریافت ، بررسی، تایید یا رد آن

۷) اتخاذ تصمیم در مورد موضوع ماده 7

۸) بررسی ابتدایی مدارک و اعلام نتیجه به کانون متبوع حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تحویل توسط کارآموز

۹) تشخیص هرگونه اقدام خلاف حسن رفتار و اخلاق کارآموز ، مخالفت قطعی با ادامه کارآموزی به صورت مهمان و معرفی کارآموز به کانون متبوع جهت هرگونه تصمیم گیری از جمله اعمال تبصره ۳ ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری

10) رسیدگی به سایر تخلفات انتظامی کارآموز در طول دوره

تبصره‌ یک: انتقال محل کارآموزی به کانون میزبان، حداکثر برای یک دوره کامل است، در صورت تجدید یا تمدید دوره انتقال مجدد منوط به موافقت کانون‌های متبوع و میزبان است.

تبصره دو: پرونده اداری کارآموز در کانون متبوع نگهداری و بدل مفید آن به کانون میزبان ارسال می شود.

فصل سوم: تکالیف کارآموزی

ماده 12- کارآموز تکالیف زیر را در دوره کارآموزی تحت نظر کانون انجام می دهد.

1-12) انجام کارهایی که از طرف کانون ارجاع می شود، مانند کار در دادسرا، دادگاه، اداره معاضدت، کمیسیون ها و غیره آن

2-12) گذراندن دوره آموزش رایانه به تشخیص کانون و ارائه گواهی مراکز آموزشی مورد تایید کانون.

3-12) مطالعه قوانین و متون حقوقی، انجام کارها و پیگیری پرونده های مرتبط با کارآموزی، تحت نظر و راهنمایی های وکیل سرپرست و تسلیم گزارش به وی، نتیجه اقدام های یاد شده در کارنامه کارآموز درج و توسط وکیل سرپرست گواهی می شود.

تبصره یک: کارآموز باید کلیه امور وکالتی را که خود قبول می‌کند یا توسط وکیل سرپرست ارجاع می‌شود، از قبیل تنظیم وکالت نامه، دادخواست، شکوائیه، لایحه و ... با نظارت وکیل سرپرست انجام دهد به گونه‌ای که در هر مورد، رسیدگی به امور وکالتی کارآموز توسط وکیل سرپرست و مقام‌های کانون به سهولت امکان پذیر باشد.

تبصره دو: کارآموز از تأسیس هرگونه دفتر یا موسسه، به طور انفرادی یا به اتفاق وکلا و کارآموزان دیگر و همچنین همکاری با موسسات حقوقی ممنوع بوده، مکلف است فقط در دفتر وکیل سرپرست حاضر شود. تخطی از این امر تخلف انتظامی محسوب می‌شود.

تبصره سه: نشانی کارآموز منحصر به نشانی وکیل سرپرست است که باید جهت ابلاغ اوراق ارسالی از کانون یا اوراق قضایی ، در وکالتنامه ، سربرگ، کارت ویزیت و مکاتبات قید نماید.

تبصره چهار: کارآموز باید گزارش عملکر خود را مبنی بر حضور در دفتر وکیل سرپرست ، جلسات دادگاه، سخنرانی، کارگاه آموزشی، در پایان هر سه ماه، به وکیل سرپرست ارائه و نظر کتبی وکیل سرپرست را در کارنامه کارآموزی اخذ نماید.

4-12) شرکت در جلسات سخنرانی ، کلاس ها و کارگاه های آموزشی که از طرف کانون برگزار می شود.

تبصره یک: عدم حضور کارآموز در بیش از یک پنجم مجموع جلسات سخنرانی یا کارگاه‌های آموزشی، نقصان محسوب و برابر ماده 17 اقدام خواهد شد.

تبصره دو: عدم حضور کارآموز در بیش از یک دوم هر یک از جلسات مذکور در بند 4 ماده 12 موجب تجدید دوره خواهد شد.

تبصره سه: جلسات سخنرانی و کارگاه های آموزشی باید با ذکر دقیق تاریخ ، موضوع و نام سخنران به طور متوالی در کارنامه درج و به مهر و امضای نماینده کمیسیون برسد.

تبصره چهار: همراه نداشتن کارنامه ، تاخیر بیش از پانزده دقیقه یا ترک جلسه پیش از اتمام، عدم حضور تلقی می‌گردد.

5-12) ایراد سخنرانی با توجه به امکانات کانون و تصمیم کمیسیون

۶-12) انجام یکی از تکالیف زیر بنا به تصمیم کمیسیون:

الف) شرکت در پنج جلسه یا دوره کارگاه آموزشی تخصصی که از سوی کمیسیون ها یا مرکز علمی – کاربردی کانون برگزار می شود و ارائه گواهی به کمیسیون

ب) ارائه سمینار در یکی از جلسات تعیین شده از سوی کمیسیون

ج) نگارش کارتحقیقی ، ارائه و دفاع از آن در کمیسیون

تبصره یک: ارائه هرگونه راهکار یا ایده نوین از سوی هر یک از کارآموزان که موجب اعتلا یا توسعه یا ارتقاء جایگاه کانون یا شغل وکالت از جنبه‌های مختلف علمی، اقتصادی و اجتماعی و ... گردد موجب معافیت کارآموز از انجام یک یا چند تکلیف خواهد شد تشخیص موارد فوق با کمیسیون و اعمال آن منوط به تأیید و موافقت هیات مدیره می‌باشد (اصلاحی 21/2/96)

تبصره دو: کار تحقیقی، حداقل در چهل صفحه تهیه و به همراه لوح فشرده تا سه ماه قبل از پایان دوره به کمیسیون ارائه می‌شود.

تبصره سه: کار تحقیقی باید حاصل مطالعات شخصی کارآموز، با توجه به مباحث مطرح شده و آموزش‌های کاربردی بوده، با رعایت دقیق  اصول نگارش و ذکر منابع استناد تهیه شود.

تبصره چهار: عدم ارائه کار تحقیقی در موعد مقرر و یا عدم تایید نهایی آن به ترتیب موجب تمدید دوره کارآموزی به مدت شش ماه و یا سه ماه با انجام کلیه تکالیف خواهد گردید.

تبصره پنج: ارائه گواهی مقاله به صورت سخنرانی در همایش‌های ملی یا بین‌المللی مشروط به تأیید کمیسیون به منزله کار تحقیقی است.

تبصره شش: در مورد فقره‌های ب، ج بند 6-12 کارآموز باید حداکثر ظرف سه ماه از شروع دوره، عناوین پینشهادی خود را در هر یک از فقره‌های یاد شده به کمیسیون اعلام نماید.

تبصره هفت: تصمیم کمیسیون در مورد نوع تکلیف، عنوان موضوع و مهلت انجام ، ظرف یک ماه به کارآموز ابلاغ می‌شود.

تبصره هشت: موارد معافیت از تکالیف ذکر شده در بند 6-12 بنا به تشخیص کمیسیون به شرح زیر است:

الف) کارآموزانی که مدرک دکتری حقوق دارند.

ب) کارآموزانی که عضو هیأت علمی یکی از دانشگاه‌های معتبر کشور هستند.

ج) کارآموزانی که دارای دو مقاله چاپ شده در مجلات حقوقی معتبر داخلی یا خارجی باشند.

۷-12)‌ شرکت در جلسات دادرسی حقوقی و کیفری دادگاه ها ماهی دو مرتبه و تهیه گزارش از پرونده های ذکر شده.

تبصره یک: ‌هدف از حضور در جلسات دادگاه های حقوقی و کیفری آن است که کارآموز با طرز استدلال و استناد طرفین دعوا و وکلای آن ها به قوانین ، نحوه برخورد قضایی دادگاه ها با موضوع پرونده و دلایل رد یا قبول استدلال‌ها و مستندات طرفین آشنا شود. برای آموزش بهتر ، کارآموز باید حتی المقدور در جلسات محاکم با موضوعات متنوع شرکت کرده ، از تهیه گزارش با موضوعات تکراری و مشابه خودداری کند.

تبصره دو: در محاکمات کیفری که کارآموز شرکت می‌نماید باید گزارش جامعی از پرونده، شامل :شکواییه ، تحقیقات مقدماتی، صدور قرار تامین کیفری، قرار مجرمیت ، کیفرخواست و رسیدگی در دادگاه اعم از : کیفیت ابلاغ و احضار ، نوع اتهام ، اظهارات طرفین و وکلای آن ها و رای یا تصمیم دادگاه تهیه نماید.

تبصره سه: ‌منظور از محاکمات حقوقی حضور در جلسه ای است که تشکیل و دادرسی انجام شود، اعم از اینکه منجر به ختم آن بشود یا خیر. بنابراین حضور در جلسه دادگاهی که بدون محاکمه تجدید شود، دلیل انجام وظایف نیست. از پرونده ای که در جلسه موردنظر رسیدگی شده ، باید گزارش کاملی شامل :‌متن دادخواست ، ادله و مستندات دعوا ، کیفیت ابلاغ، جریان دادرسی، اظهارات اصحاب دعوا و وکلای ایشان و رای یا تصمیم کامل دادگاه تهیه شود.

تبصره چهار: تهیه گزارش از موضوعاتی که اساساً  مستلزم  صدور رأی و یا تشکیل جلسه دادرسی نیست، مانند برخی از مسائل امور حسبی، دستور موقت، تامین خواسته، تامین دلیل و پرونده های اجرایی، همچنین تهیه گزارش از روند تحقیقات مقدماتی دادسرا در پرونده های کیفری انجام تکلیف مقرر محسوب نمی شود.

تبصره پنج: گزارش ها باید به صورت منظم جمع آوری ظرف پانزده روز از تاریخ جلسه، تایپ یا پاکنویس شده، در مواعد اعلامی، تسلیم کمیسیون شود.

شماره گذاری صفحات و تنظیم فهرست موضوعی برای گزارش ها ضروری است.

تبصره شش:  کارآموز باید در پایان هر یک از گزارش ها، نظر استنباطی خود را که در برگیرنده جهات شکلی و ماهوی باشد حداقل در ده سطر نسبت به موضوع پرونده ، گردش کار ، اظهارات طرفین و تصمیم دادگاه ، نفی یا اثبات و عنداللزوم اصلاح یا تکیمل، به صورت مستدل بیان کند. گزارش ها و اظهار نظر کارآموز ، توسط اعضای کمیسیون ارزیابی می شود.

تبصره هفت: حضور کارآموز ، ماهانه در دو جلسه دادرسی، الزامی است. لذا کسری غیرموجه حضور در جلسات دادگاه در هر ماه را نمی توان از طریق شرکت اضافی در ماه های دیگر جبران کرد. در صورت وجود عذر موجه با موافقت کمیسیون حداکثر تا سه جلسه در طول دوره ، قابل جبران در ماه های بعد است.

تبصره هشت: کارآموز باید در هر نیمه از ماه در یک جلسه دادگاه شرکت کند. در ماه های فروردین و اسفند ، شرکت در دو جلسه در یک نیمه از ماه امکان پذیر است.

تبصره نه:  کارنامه باید از حیث حضور در جلسات دادگاه بوده، ردیف و تقدم و تاخر تاریخ متوالی باشد. کارنامه هایی که این ترتیب در آن ها رعایت نشود، از نظر کمیسیون قابل پذیرش نیست.

تبصره ده: کلیه ردیف ها و قسمت های مربوط به شرکت در جلسات دادگاه ها ، باید در روز جلسه دادرسی تنظیم و توسط دادگاه گواهی شود. ردیف ها و قسمت های فاقد این شرایط، قابل پذیرش نیست.

تبصره یازده: تهیه گزارش از پرونده هایی که کارآموز در آن وکالت دارد ، قابل پذیرش نیست.

تبصره دوازده: کارنامه و گزارش های تهیه شده ، دلیل عمده و ملاک انجام تکالیف است، به همین دلیل باید در حفظ و نگهداری کارنامه و گزارش ها کمال دقت و مواظبت به عمل آید.

تبصره سیزده: صفحات کارنامه در دو نسخه تهیه می شود. کارآموز پس از تکمیل هر صفحه باید نسخه دوم را جدا کرده و در بایگانی خود نگه دارد.در صورت فقدان یا از بین رفتن کارنامه، نسخه دوم جایگزین آن می شود. لیکن عدم ارائه نسخ دوم در موعد اعلامی ، به منزله عدم انجام تکالیف تلقی می گردد و کمیسیون حسب مورد نسبت به آن اتخاذ تصمیم خواهد نمود.

8-12) حضور در اداره معاضدت قضایی بر اساس تصمیم و معرفی کمیسیون با توجه به امکانات کانون به منظور فراگیری نحوه مشاوره حقوقی با مراجعان و ارائه گواهی اداره مذکور در پایان دوره

فصل چهارم :‌پایان دوره و اختبار

ماده 13- کارآموز مکلف است پس از پایان دوره یا در مواعدی که کمیسیون مقرر می دارد، ختم دوره خود را اعلام، و مدارک انجام تکالیف را حداکثر ظرف بیست روز به شرح زیر تسلیم کند:

الف) کارنامه کارآموزی

ب) گزارش ها

ج) گواهی انجام تکلیف مقرر در بند (6-12)

د) گواهی حضور در اداره معاضدت قضایی و آموزش رایانه

ماده 14- کمیسیون بعد از بررسی مدارک و تکالیف کارآموزان متقاضی شرکت در اختبار، اسامی افرادمجاز را حداقل 20 روز قبل از اختبار در تابلو اعلانات و وبگاه (سایت) کانون ، اعلام می کند.

ماده 15- کمیسیون درباره کارآموزانی که در موعد مقرر ، اعلام ختم دوره نکرده، یا مدارک خود را کلا یا جزئا تسلیم ننموده اند، یا مدارک ایشان قابل قبول تشخیص داده نشود ، تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد. 

ماده 16- کمیسیون در ممیزی تکالیف کارآموزان مجاز به شرکت در اختبار ، تکالیف را به دوگروه کلی طبقه بندی می‌کند، تکالیف قابل قبول و تکالیف غیرقابل قبول و ضوابط این طبقه بندی را در مصوبات داخلی خود مشخص خواهد کرد. کارآموزانی که تکالیف آنها قبول شده مجاز به شرکت در اختبار می‌باشند و کارآموزانی که تکالیف آنها قبول شده مجاز به شرکت در اختبار می‌باشند و کارآموزانی که تکالیف آنها قبول نشده مشمول تجدید یا تمدید دوره حسب تصمیم کمیسیون قرار خواهند گرفت.

ماده 17- چنانچه در انجام تکالیف، بدون عذر موجه نقصانی وجود داشته باشد که از موارد تجدید دوره محسوب نشود، دوره کارآموزی با انجام تمام یا بعضی از تکالیف به مدتی که بیش از یک سال نباشد، طبق نظر کمیسیون خواهد بود.

ماده 18- کارآموزی که برای عدم شرکت در اختبار عذر موجه داشته باشد ، باید قبل از اختبار و در مورد وقایع و حوادث غیر مترقبه حداکثر ظرف ده روز  بعد از اختبار ، موضوع را به کمیسیون اعلام کند . در صورت تشخیص موجه بودن عذر ، کارآموز موظف  به شرکت در کلیه مراحل و مواد درسی اختبار بعدی خواهد بود. در این صورت کارآموز از انجام تکالیف به استثنای وظایف محوله از سوی کانون و وکیل سرپرست معاف است .

تبصره یک: بیماری با گواهی پزشک متخصص ، زایمان ، فوت اقربای نسبی و سببی درجه اول از طبقه اول و دوم و سفر حج واجب از جمله معاذیرموجه محسوب می شوند.

تبصره دو: استفاده از حکم این ماده در هر شرایطی برای دو بار امکان پذیر است، به استثنای موارد خاص به تشخیص کمیسیون

ماده 19- کمیسیون حداقل سالی یک مرتبه اختبار برگزار می‌نماید. آگهی متضمن زمان و مکان برگزاری در محل کانون الصاق و در وبگاه (سایت) کانون منعکس می‌شود و به منزله ابلاغ به کارآموزان مجاز به شرکت در اختبار تلقی می‌گردد.

تبصره یک: هرگونه تغییر در زمان و مکان اختبار کتبی حداقل ده روز قبل از تاریخ برگزاری اختبار کتبی از طرق یاد شده در بالا به اطلاع کارآموزان می‌رسد.

تبصره دو: کار آموز پس از اعلام مراتب مذکور در این ماده و تبصره یک آن نمی‌تواند مدعی عدم اطلاع از زمان و مکان برگزاری اختبار یا تغییر آن گردد.

تبصره سه: دروس اختبار عبارتند از: 1- حقوق مدنی 2- حقوق جزا 3- حقوق تجارت 4- آیین دادرسی مدنی و قوانین مقررات وکالت 5- آیین دادرسی کیفری 6- حقوق ثبت و امور حسبی.

ماده 20- حداقل نمره قبولی در اختبار معدل ده از بیست است . چنانچه معدل کل بین ده تا دوازده باشد ، یک نمره کمتر از هفت و در صورتی که بالاتر از دوازده باشد ، دو نمره کمتر از هفت قابل پذیرش است.

تبصره : در معدل گیری هر درس ضریب نمره اختبار کتبی ۳ و شفاهی 1 خواهد بود.

ماده 21- نتیجه اولیه اختبار همزمان در محل کانون الصاق و وبگاه (سایت) کانون منعکس می‌گردد و کارآموز مردود می‌تواند از تاریخ اعلان، حداکثر ظرف ده روز، اعتراض خود را با ذکر دلیل به کمیسیون اعلام کند، نظر کمیسیون در رسیدگی به اعتراض و بررسی اوراق امتحانی و پس از تایید هیئت مدیره قطعی است.

ماده 22- کمیسیون حداکثر ظرف یک هفته پس از پایان رسیدگی به اعتراضات ، نتیجه نهایی اختیار را جهت طرح در هیأت مدیره و اتخاذ تصمیم به ریاست کانون گزارش می‌کند.

تبصره: هیأت مدیره می تواند حسب مقتضیات خود برای نفرات برتر اختبار هر دوره با توجه به تعداد آنها حق انتخاب محل اشتغال را در نظر بگیرد.

ماده 23- کارآموز در صورت شرکت در اختبار تا اعلام قبولی و انجام مراسم سوگند، مکلف است امور وکالتی را همانند قبل تحت نظارت وکیل سرپرست انجام دهد.

فصل پنجم: تجدید دوره و انتفای کارآموزی

ماده 24- تجدید دوره به این معنا است که یک کارآموز باید یک دوره دیگر تمام تکالیف را انجام دهد به استثنای آموزش رایانه و اینترنت و تکلیف مقرر دربند 6-12 مشروط به آنکه از قبل انجام باشد.

ماده 25- موارد تجدید دوره به قرار زیر است:

الف- مورد پیش بینی شده در تبصره 2 بند 4-12

ب- ایجاد وقفه در طی دوره به مدت نه ماه متوالی یا هیجده ماه متناوب

ج- کارآموزی که ختم دوره کارآموزی را اعلام نکرده و یا در مواعد مقرر، مدارک را تسلیم ننموده باشد.

د) کارآموزی که بدون عذر موجه در اختبار مقرر شرکت نکرده باشد.

ه) کارآموزی که به رغم شرکت در اختبار کتبی، بدون عذر موجه از شرکت در اختبار شفاهی خودداری نموده باشد.

و) کارآموزی که در اختبار مردود شده باشد.

ز) کارآموزی که به تشخیص کمیسیون، تکالیف خود را به نحو کامل انجام نداده، امکان رفع نقص از آن نیز وجود نداشته باشد یا در صورت امکان رفع نقص، در موعد مقرر اقدام به رفع نقص نکرده باشد.

ح) کارآموز مشمول ماده 17 در اختبار مقرر شرکت نکرده باشد.

تبصره: مدت تجدید دوره در مورد بند ب ماده 25 هیجده ماه و در سایر موارد دوازده ماه می‌باشد.

ماده 26- موارد انتفای کارآموزی به قرار زیر است:

الف)‌ اصرار بر عدم رعایت شئون وکالت یا اخلاق حرفه‌ای به تشخیص مرجع صلاحیت دار با تکرار تخلف از شرح وظایف به نحوی که استمرار کارآموزی به مصلحت نباشد.

ب) عدم شروع دوره کارآموزی به مدت بیش از شش ماه متوالی از تاریخ صدور پروانه یا بیش از سه ماه متوالی از تاریخ تجدید دوره.

ج) کارآموزی که در پایان دوره تجدید شده، از حضور در اختبار خودداری کرده، مشمول ماده 17 نباشد یا در صورت شرکت در اختبار ، مردود علمی شود.

د) کارآموز که تجدید دور شده، از حضور در اختبار مقرر خودداری کند یا در صورت شرکت در اختبار مردود علمی شود.

 

1-26) تمدید و تجدید دوره و انتفای کارآموزی در صورتی اعمال می شود که کارآموز عذر موجه نداشته باشد. در مورد انتفای کارآموزی، کمیسیون معاذیر اعلامی را بررسی و پس از استماع توضیحات کارآموز، نظر خود را به هیأت مدیره اعلام می‌نماید. هیأت مدیره پس از بررسی موضوع اتخاذ تصمیم خواهد نمود. در سایر موارد کمیسیون خود تصمیم می‌گیرد.

2-26) در صورت انتفای کارآموزی، کمیسیون تصمیم هیأت مدیره را به کارآموز ابلاغ و مراتب را به وکیل سرپرست وی، رییس کل دادگستری استان و اتحادیه اعلام می‌کند. در این صورت استفاده از پروانه و عنوان کارآموزی ممنوع و از مصادیق تضاهر به وکالت موضوع ماده 55 قانون وکالت است.

مشمولان انتفای کارآموزی باید ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، کارنامه و پروانه کارآموزی خود را به دفتر کمیسیون تسلیم نمایند.

3-26) در صورت تجدید یا تمدید دوره کارآموزی به مدت یک سال یا بیشتر در مورد کارآموزان عادی یا اختبار مجدد برای کارآموزان بند (د) ماده 8 لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری، کانون حسب مورد هزینه آن را سالانه تعیین و از کارآموزان دریافت می‌نماید.

ماده 27) در صورت انجام اقدام‌های مشروح در ذیل توسط کارآموز، کمیسیون طبق تبصره 3 ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، اقدام خواهد نمود:

الف) نقض قوانین و نظامات کانون

ب) رفتار و گفتار بر خلاف شرافت وکالت یا قضاوت

ج) عدم رعایت احترام به مقامات قضایی، اداری، وکلا، کارآموزان و اصحاب دعوا

د) عدم رعایت احترام ، ادب و نزاکت نسبت به اعضای کانون، مسئولین و نهادهای آن

ه) روابط غیر متعارف با اشخاص حقیقی یا حقوقی در امور وکالت

و)صدور آرای محکومیت متعدد انتظامی علیه کارآموز در طی دوره

ز) عدم توجه و بی اعتنایی به دعوتنامه ها و اخطاریه های ارسالی از سوی دادگاه و دادسرای انتظامی،کمیسیون های نظارت و بازرسی، کارآموزی و اداره معاضدت کانون

فصل ششم: وظایف وکلای سرپرست

ماده 28- پذیرفته شدگان کارآموزی برای سرپرستی دوره،موافقت کتبی یک وکیل واجد شرایط را اخذ و به کمیسیون تسلیم می‌کنند.

ماده 29- امور زیر از جمله وظایف وکیل سرپرست است:

الف) نظارت مستمر بر عملکرد وکالتی کارآموز و راهنمایی وی در کلیه مراحل، شامل : تنظیم قرارداد وکالت  با موکل، نحوه طرح دعوا و شکایت ، تنظیم دادخواست و شکواییه، امور مربوطه به حق الوکاله و رعایت آیین نامه آن و پرداخت هزینه های قانونی توسط کارآموز ، تدارک دفاع ، تنظیم لوایح دفاعی و ...

ب) آموزش مستمر کارآموز جهت آشنایی با وظایف و اختیارات وکیل دادگستری، فن دفاع، اخلاق حرفه ای، نحوه تعامل با همکاران، قضات، کارمندان اداری، موکل و ...

ج) نظارت و بررسی دقیق انجام تکالیف

د) همکاری مستمر با کمیسیون جهت اجرای برنامه‌های آموزشی

ه) نظارت به تهیه گزارش‌های سه ماهه موضوع تبصره 4 بند 3-12 و درج نظریه در کارنامه کارآموز

و)‌ اعلام تخلف احتمالی یا نداشتن حسن اخلاق و رفتار کارآموز به کانون

ز) اعلام شروع به کارآموزی و اظهار نظر  پیرامون نحوه انجام تکالیف و رفتار کارآموز در پایان دوره

ح) در صورت تایید، امضای وکالتنامه تنظیمی بین کارآموز و موکلین وی، با توجه به صلاحیت علمی، عملی و قانونی کارآموز و دریافت و نگهداری تصویر وکالتنامه تنظیمی

ط) ارائه مشاوره به کارآموز در خصوص سوالات و موارد ابهام وی

ی) اتخاذ تدابیر عملی برای حضور کارآموز حداقل ۲ روز در هفته در دفتر، به نحوی که کلیه امور وکالتی تحت نظارت وکیل سرپرست انجام  شود.

ماده 30- تغییر وکیل سرپرست در طی دوره فقط برای یک بار امکان پذیر و منوط است به درخواست کتبی کارآموز با ذکر دلایل موجه، ارائه موافقت کتبی وکیل سرپرست وقت و وکیل مورد نظر بعدی با نظر کمیسیون

تبصره- در صورت عدم امکان ارائه موافقت کتبی وکیل سرپرست، اتخاذ تصمیم با کمیسیون خواهد بود.

ماده 31- در صورت فوت ، ممنوع شدن از شغل وکالت ، تعلیق یا تودیع پروانه وکالت و انتقال محل اشتغال وکیل سرپرست و یا انصراف وی از سرپرستی ،‌کارآموز باید یک وکیل واجد شرایط دیگر به کانون معرفی نماید.

تبصره: در صورتی که بنا به معاذیری مانند بیماری یا مسافرت، وقفه ای در امور سرپرستی ایجاد شود ، سرپرستی موقت کارآموز با ریاست کانون یا وکیلی است که از طرف وی تعیین می‌شود.

ماده 32- وکیل سرپرست از قبول وکالت یا ارائه مشاوره به طرف مقابل کارآموز خود یا تایید وکالت یا ارائه مشاوره به هر یک از کار آموزان خود که در آن پرونده مقابل کارآموز دیگر خود باشد ، خودداری نماید.

فصل هفتم : مقررات انضباطی و انتظامی

ماده 33- کارآموز، مشمول کلیه مقررات انتظامی از جمله موارد پیش بینی شده در قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و آئین نامه آن و نظامات مندرج در این شرح وظایف و سایر نظامات کانون است.

ماده 34- رعایت نزاکت و ادب در رفتار و گفتار ، نگارش دادخواست، لوایح و مکاتبات نسبت به مقام‌های قضایی، اداری، اصحاب دعوا و وکلای آن ها و نیز پیروی از آداب و اصول اخلاقی و داشتن پوشش مناسب و آراسته، برای کارآموز الزامی است.

ماده 35- اعتبار پروانه، آبان هر سال منقضی می شود.کارآموز باید در آبان هرسال برای تمدید پروانه به دبیرخانه کانون مراجعه کند. در صورت عدم تمدید پروانه، کارآموز تحت هیچ عنوان حق  قبول وکالت به تنهایی یا با کارآموز یا وکیل دیگر حتی وکیل سرپرست خود ندارد.

ماده 36- کارآموز منفردا یا متفقا به همراه وکیل سرپرست خود یا وکلای دیگر، علاوه بر محدودیت مقرر در قسمت اخیر تبصره 3 ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، حق مداخله در دعاوی مالی بیش از حد نصاب معین شده توسط اتحادیه را ندارد.

تبصره یک: در پرونده های کیفری که قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور می‌باشد، کارآموز از ابتدای رسیدگی نزد مقام‌های دادسرا (دادستان، بازپرس، دادیار) حق وکالت و دخالت نخواهد داشت.

تبصره دو: در صورتی که بعد از قبول وکالت و جریان دعوا به عللی چون اعتراض خوانده به تقویم خواسته یا مواردی که خواسته به طور علی‌الحساب تقویم شده، مشخص شود دعوا خارج از صلاحیت کارآموز است، کارآموز باید با اعلام موضوع به موکل، استعفا بدهد.

تبصره سه: قبول وکالت جهت مطالعه پرونده ، مشمول این ماده نیست.

ماده 37- هرگونه دخل و تصرف در محتویات مدارک و کارنامه از قبیل تغییر، لاک گرفتگی، پاک کردن اعداد و عبارت‌های آن یا الحاق و ارائه تکالیف غیرواقعی و اقتباس شده، قطع نظر از وصف کیفری، از نظر کانون تخلف محسوب و موجب تعقیب انتظامی و عدم پذیرش مدارک و کارنامه خواهد بود.

ماده 38- کار آموز قبل از اخذ پروانه وکالت حق استفاده از عنوان وکیل دادگستری یا مشاور حقوقی را ندارد . ذکر عنوان کارآموز وکالت بعد از نام و نام‌خانوادگی  اعم از فارسی یا لاتین در مهر و نیز درج شماره پروانه و نشانی وکیل سرپرست در مواردی مانند سربرگ و کارت ویزیت ضروری است.

استفاده از عبارت‌هایی نظیر عضو کانون وکلا ، وکیل دعاوی، قبول انواع وکالت و غیر آن ممنوع است.

ماده 39- کارآموزباید فقط با موافقیت و امضای وکیل سرپرست در وکالت نامه و در حدود صلاحیت کارآموزان قبول وکالت کرده، فعالیت وکالتی خود را در محل کارآموزی متمرکز  نماید.

ماده 40- کارآموز باید از وکالت نامه‌های مخصوص کارآموزان استفاده کند. وکالت‌نامه پس از احراز انجام تکالیف کارآموزی از سوی کمیسیون و پس از ثبت شماره سریال در دفتر کانون به کارآموز تحویل داده می‌شود. مسئولیت هر نوع سوء استفاده احتمالی از وکالت‌نامه‌های ذکر شده متوجه شخص کارآموز خواهد بود.

ماده 41- کارآموز باید نسخه‌ای از وکالت‌نامه را به موکل و نسخه دیگر را به وکیل سرپرست تحویل داده، تصویر آن را در پرونده‌های مخصوص به خود نگهداری کند.

ماده 42- کارآموز مکلف است کلیه امور ارجاعی از سوی ارگان‌ها و ارکان کانون را در اسرع وقت به نحو شایسته انجام داده، گزارش آن را به موقع تسلیم کند و در امور محول مانند ارجاع‌های دادسرا، دادگاه انتظامی، بازرسی و معاضدت، امانت را رعایت کند.

ماده 43- کارآموز مسئول صحت اعلام‌ها و اظهارهای خود به کانون است. در صورت کشف خلاف، کمیسیون بررسی و گزارش لازم به رئیس کانون و هیئت مدیره خواهد داد.

ماده 44- کارآموزبه طور مطلق از هرگونه تبلیغ یا اقدام‌های غیر متعارف ممنوع است.

ماده 45- در کلیه امور کارآموزی مقرر در این آیین نامه تصمیم هیات مدیره برای کمیسیون کارآموزی و کارآموزان لازم الاتباع می‌باشد.

ماده 46- هرگونه تغییر، اصلاح در مقررات یا تدوین وضع مقررات جدید و مصوبات کمیسیون از زمان الصاق درتابلو اعلانات کانون و یا وبگاه کانون وکلای دادگستری استان یزد در حکم ابلاغ و اطلاع کارآموز می‌باشد و از تاریخ اعلام، کلیه کار آموزان مطلع محسوب می‌گردند.

ماده 47- شرح وظایف کارآموزی وکالت دادگستری توسط کمیسیون کارآموزی در 47 ماده 44 تبصره تدوین و در جلسه مورخ 16/6/1395 هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری استان یزد تصویب شده ، از تاریخ 16/6/1395 لازم الاجرا است.

اضافه کردن دیدگاه جدید

تماس با ما

تماس با کانون وکلای دادگستری استان یزد


آدرس :بلوار امامزاده جعفر، خیابان مصلی، انتهای کوچه هتل کاروانسرای مشیر، دربند مشیر، پ 96

تلفن تماس : 4 – 36276300 - 035

دورنگار : 36261829-035

ایمیل : info@yazdbar.com