| |

  • این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
  • 4 - 36276300 - 035
  • 36261829 - 035
  • 8913634763

اساسنامه شركت مادر تخصصی قطار شهری كشور
طبقه موضوع : قوانین      
 

 فصل اول - كليات و سرمايه


ماده 1- شركت مركز تحقيقات و آزمايش و آلايندگي خودرو ايران با شركت پارس هرمز ادغام و نام آن به شركت مادر تخصصي حمل و نقل ریلی كشور اصلاح مي گردد.
هدف شركت يادشده ايجاد، توسعه، تسريع، حمايت و پشتيباني در اجرا و تكميل پروژه ها و طرحهاي صنايع حمل و نقل ريلي، ايجاد وحدت رويه، كاهش هزينه هاي اجرا و بومي نمودن صنعت ساخت تجهيزات ثابت و متحرك مرتبط با قطار شهري به عنوان مجري طرح قطار شهري كشور و همچنين انجام خدمات مديريت طرح در زمينه هاي مذكور مي باشد.

ماده 2- شركت قطار شهري كشور كه در قالب شركت مادر تخصصي حمل و نقل ریلی کشور كشور ساماندهي شده است و در اين اساسنامه به اختصار شركت ناميده مي شود داراي شخصيت حقوقي و مالي مستقل بوده و وابسته به وزارت كشور است و داراي شركتهاي عملياتي (نسل دوم) مي باشد كه طبق مفاد اين اساسنامه و قوانين و مقررات مربوط به شركتهاي دولتي اداره خواهد شد.

ماده 3- مدت شركت نامحدود و مركز اصلي آن در تهران است. شركت مي تواند براي اجراي وظايف مقرر در اين اساسنامه، در داخل كشور با تصويب مجمع عمومي و با رعايت قوانين و مقررات مربوط شعب يا نمايندگي هايي تأسيس نمايد.

ماده 4- سرمايه شركت مبلغ يك هزار ميليارد (000ر000ر000ر000ر1 ) ريال منقسم به يك ميليارد سهم يك هزار ريالي مي باشد و كليه سهام آن متعلق به دولت است.


فصل دوم - موضوع فعاليت و وظايف


ماده 5 - وظايف و اختيارات شركت به شرح زير مي باشد:

براي نيل به اهداف مندرج در ماده 2 اين اساسنامه، موضوع تصميم نامه شماره 35505/ت/35345ن مورخ 7/4/1385 نمايندگان ويژه رييس جمهور، شركت با رعايت قوانين و مقررات مربوط در محدوده عمل خود از جمله مجاز به اقدامات زير مي باشد:

1- انجام مطالعات امكان سنجي براي ايجاد و توسعه صنايع حمل و نقل ريلي.

2- تهيه طرحهاي اجرايي متناسب با نيازهاي حمل و نقل ريلي و ايجاد سيستم‏هاي جامع ترافيك و حمل و نقل ريلي در شهرهاي بزرگ و اعمال نظارت در اجراي اينگونه طرحها.

3- تهيه و تدوين ضوابط و معيارها براي يكسان سازي اهداف مرتبط با وظايف شركت.

4- حمايت و تقويت ظرفيتهاي پيمانكاري، مشاوره اي و ساخت و توليد تجهيزات صنايع حمل و نقل ريلي در داخل كشور و جلب سرمايه و مشاركت اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي و خارجي در اجراي طرحهاي صنعت مذكور.

5- انجام تحقيقات لازم و همكاري و اشتراك مساعي با مؤسسات ذي‏ربط در پژوهش و بررسي به منظور توسعه علمي، فني و اقتصادي در امور مربوط به اهداف و وظايف شركت از جمله روشهاي جديد علمي و فني در اجراي تأسيسات و سازه هاي مربوط به طرحهاي قطار شهري كشور.

6- انجام امور مطالعاتي، اجراي تاسيسات و سازه هاي مربوط به صنايع قطار شهري كشور به منظور كاهش هزينه‏ها، افزايش بهره‏وري و ارتقاء سطح خدمات از طريق شركتهاي داراي صلاحيت.

7- انجام هرگونه عمليات و معاملات كه علاوه بر رعايت صرفه و صلاح براي مقاصد شركت در چهارچوب مقررات مربوط ضروري مي باشد.

8- اجراي طرحهاي سامانه هاي حمل و نقل شهري و حومه اي از طريق سرمايه گذاري داخلي و خارجي به روش ساخت، بهره برداري، واگذاري (BOT) و يا بيع متقابل و يا مشاركت (جوينت و نچر) و يا ساير روشهاي تأمين مالي موردنياز شركت با رعايت قوانين و مقررات مربوط.

9- تهيه تمامي تجهيزات و واگنهاي مورد نياز براي قطار شهري كل كشور.

10- تأسيس شركتهاي مورد نياز براي اهداف فوق.

11- برگزاري دوره هاي آموزشي جهت ارتقاء سطح علمي و دانش فني مرتبط با اهداف شركت.

تبصره- شركت مي تواند برخي از امور غيرمديريتي نظير فعاليتهاي فني، عملياتي، خدماتي و پشتيباني مربوط به ايجاد، اداره نگهداري توسعه و تجهيز حمل و نقل را به اشخاص حقيقي و يا حقوقي ذي صلاح و واجد شرايط طبق قوانين و مقررات مربوط واگذار نمايد.فصل سوم


ماده 6- اركان شركت عبارتند از:

1ـ مجمع عمومي
2ـ هيئت مديره
3ـ بازرس (حسابرسي)

ماده 7- مجمع عمومي مركب از اعضاي زير مي باشد:

1ـ وزير كشور
2ـ وزير امور اقتصادي و دارايي
3ـ وزير مسكن و شهرسازي
4ـ وزير راه و ترابري
5ـ وزير صنايع و معادن
6ـ وزیر تعاون
7ـ معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رنیس جمهور

ماده 8- مجامع عمومي شركت عبارتند از :

1ـ مجمع عمومي عادي
2ـ مجمع عمومي فوق العاده

ماده 9- مجمع عمومي عادي حداقل سالي دو بار براي بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به صورتهاي مالي شركت، تصويب بودجه، خط مشي و رسيدگي به ساير موضوعات مذكور در دستور جلسه تشكيل خواهد شد.

ماده 10- مجمع عمومي عادي با دعوت رييس مجمع و با حضور اكثريت اعضاء و مجمع عمومي فوق‏العاده با حضور حداقل چهار عضو رسميت خواهد داشت. تصميمات در مجمع عمومي عادي و فوق‏العاده همواره با چهار رأي موافق معتبر خواهد بود. دعوت مجمع عمومي اعم از عادي يا فوق‏العاده با ذكر تاريخ و محل تشكيل و دستور جلسه حداقل ده روز قبل از انعقاد مجمع به عمل خواهد آمد. سوابق مربوط به موضوعاتي كه در دستور مجمع قرار دارد بايد همراه دعوتنامه براي اعضاي مجمع عمومي ارسال شود.

ماده 11- وظايف مجمع عمومي عادي به شرح زير است:

1ـ بررسي و تصويب خط مشي و برنامه عملياتي شركت.
2ـ رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به گزارش عملكرد هيئت مديره درباره صورتهاي مالي و بودجه شركت.
3ـ عزل و نصب اعضاي هيئت مديره به پيشنهاد رييس مجمع و تصويب مجمع عمومي مي‏باشد و مدت عضويت هيئت مديره به مدت دو سال مي باشد. بديهي است در صورت تصويب مجمع انتخاب مجدد اعضاء هيئت مديره بلامانع مي باشد.
4ـ انتخاب بازرس (حسابرس) شركت.
5ـ اتخاذ تصميم نسبت به اندوخته ها و نحوه تقسيم سود با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
6ـ بررسي و تصويب ساختار كلان شركت شامل نمودار سازماني، شرح وظايف، سقف پستهاي سازماني سطوح مديريت و واحدهاي هم تراز و برنامه هاي جذب نيروي انساني شركت با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
7ـ بررسي و اتخاذ تصميم در مورد آيين نامه هاي مالي، معاملاتي و استخدامي و ساير آيين‏نامه‏هاي مورد نياز شركت با رعايت قوانين و مقررات مربوط و ارائه به مراجع ذي ربط قانوني جهت تصويب.
8ـ اتخاذ تصميم نسبت به مطالبات مشكوك الوصول و يا غيرقابل وصول كه از طرف هيئت مديره پيشنهاد مي شود.
9ـ‏ رسيدگي و اتخاذ تصميم درخصوص سرمايه گذاري و يا مشاركت با بخش غيردولتي، اخذ وام و تحصيل اعتبار به پيشنهاد هيئت مديره در چهارچوب وظايف شركت با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
10ـ اتخاذ تصميم درخصوص ارجاع دعاوي به داوري و همچنين اتخاذ تصميم در مورد سازش در دعاوي و استرداد دعاوي و ارائه آن به مراجع ذي صلاح جهت اتخاذ تصميم با رعايت اصل يكصد و سي و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و قوانين و مقررات مربوط.
11-‏ اتخاذ تصميم درخصوص تأسيس يا تحصيل شعبه يا نمايندگي در نقاط داخل كشور به پيشنهاد هيئت مديره با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
12-‏ اتخاذ تصميم نسبت طرحهاي پيشنهادي هيئت مديره در مورد فعاليتهاي قابل واگذاري شركت.
13ـ پيشنهاد تصويب يا لغو عضويت در مجامع و سازمانهاي داخلي و بين المللي طبق قوانين و مقررات مربوط.
14-‏ تعيين روزنامه كثيرالانتشار
15-‏ اتخاذ تصميم نسبت به ساير موضوعاتي كه با رعايت قوانين و مقررات مربوط و اين اساسنامه در دستور مجمع عمومي عادي قرار مي گيرد.

ماده 12- مجمع عمومي فوق العاده در مواقع لزوم تشكيل مي گردد و اتخاذ تصميم در موارد زير منحصراً با مجمع يادشده مي باشد:

1ـ اتخاذ تصميم نسبت به اصلاح يا تغيير در مواد اساسنامه شركت با رعايت قوانين و مقررات مربوط و ارائه پيشنهاد به هيئت وزيران جهت تصويب.
2ـ اتخاذ تصميم نسبت به افزايش يا كاهش سرمايه شركت و پيشنهاد به هيئت وزيران جهت تصويب.
3ـ پيشنهاد انحلال شركت در چارچوب قانون و ارائه پيشنهاد به هيئت وزيران جهت تصويب.

ماده 13- هيئت مديره شركت مركب از پنج نفر عضو اصلي و یک نفر عضو علي‏البدل حداقل داراي مدرك تحصيلي كارشناسي خواهد بود كه با پيشنهاد رييس مجمع عمومي و تصويب مجمع عمومي از بين افراد صاحب نظر در تخصصهاي مرتبط با فعاليتهاي شركت براي مدت دو سال انتخاب مي شوند و پس از انقضاي مدت تا زماني كه تجديد انتخاب بعمل نيامده است، در سمت خود باقي خواهند بود و انتخاب مجدد آنها براي دوره هاي بعد بلامانع است.
تبصره - هيئت مديره از ميان خود يك نفر را به عنوان رييس هيئت مديره انتخاب مي نمايد.

ماده 14- جلسات هيئت مديره با حضور اكثريت اعضاء رسميت يافته و تصميمات با اكثريت آراي موافق اعضاء معتبر خواهد بود.

ماده 15- جلسات هيئت مديره حداقل هر ماه يك بار و به طور منظم تشكيل و دستور جلسه يك هفته قبل از تشكيل جلسه توسط رييس هيئت مديره براي اعضاء ارسال خواهد شد.

ماده 16- هيئت مديره داراي دفتري خواهد بود كه صورتجلسات هيئت مديره با درج نظر مخالفين در آن به امضاي اعضاي حاضر خواهد رسيد. مسئوليت ابلاغ و پيگيري مصوبات هيئت مديره با رييس هيئت مديره مي باشد.

ماده 17- درصورت فوت، بازنشستگي، استعفاء و يا هر دليل ديگري كه ادامه فعاليت هر يك از اعضاء هيئت مديره غيرممكن گردد، مجمع عمومي عادي به طور فوق‏العاده تشكيل و جانشين وي را براي بقيه مدت باقيمانده انتخاب خواهد نمود.

ماده 18- هيئت مديره شركت مجري مصوبات مجمع عمومي مي باشد و براساس مقررات اين اساسنامه داراي اختيارات زير است:

1ـ تهيه و تنظيم تشكيلات كلان، آيين نامه هاي مالي، معاملاتي، استخدامي و همچنين پيشنهاد اصلاح آنها و اساسنامه شركت براي ارائه به مجمع عمومي و ديگر مراجع مربوط.
2ـ رسيدگي و تأييد بودجه سالانه، گزارش عملكرد سالانه و صورتهاي مالي براي ارائه به مجمع عمومي.
3ـ پيشنهاد خط مشي و تأييد برنامه عملياتي شركت و ارائه آنها به مجمع عمومي.
4ـ تصويب تشكيلات تفصيلي شركت در چارچوب تشكيلات با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
5ـ تصويب آيين نامه هاي داخلي مربوط به روش اداره شركت و تعيين حدود اختيارات هريك از واحدهاي شركت با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
6ـ رسيدگي و اتخاذ تصميم در مورد قراردادهايي كه برابر آيين نامه معاملات شركت بايد به تصويب هيئت مديره برسد.
7ـ نظارت بر اجراي برنامه هاي جاري براساس خط مشي و اهداف شركت.
8ـ اتخاذ تصميم نسبت به خريد و فروش اموال منقول در چارچوب آيين نامه مالي، معاملاتي شركت و با رعايت ساير قوانين و مقررات مربوط و همچنين انعقاد قراردادهاي اجاره و استيجار اماكن و تأسيسات.
9ـ مسئولت اداره كليه امور شركت اعم از اعمال نظارتهاي مالي، محاسباتي، استخدامي، مديريت امور كاركنان، تشكيلات، معاملات، مخارج، حفظ اموال و همچنين نظارت لازم در امور اداري، مالي، فني، دفاتر و نمايندگي ها.
10ـ‏ انجام حسابرسي داخلي نسبت به عمليات، معاملات و مخارج شركت و بازرسي در كليه امور شركت.
11ـ‏ پيشنهاد در مورد افزايش يا كاهش سرمايه و نحوه مستقيم سود ويژه و استفاده از اندوخته هاي شركت به مجمع عمومي.
12ـ‏ تعيين حق وكالت يا حق مشاوره وكلا دادگستري مورد نياز شركت.
13ـ‏ بررسي و پيشنهاد سرمايه گذاري، مشاركت با بخش غيردولتي و اخذ تسهيلات بانكي و وام به مجمع عمومي.
14ـ بررسي و پيشنهاد در مورد مطالبات مشكوك الوصول و غيرقابل وصول و نيز اندوخته‏هاي شركت به مجمع عمومي.
15ـ تأييد برنامه هاي آموزشي در جهت تربيت و ارتقاء كاركنان و مديران شركت كه از سوي مديرعامل پيشنهاد مي شود.
16-‏ پيشنهاد تعرفه هاي خدمات و فعاليتهاي شركت به مجمع عمومي يا ساير مراجع مربوط.
17-‏ انجام ساير امور لازم براي اداره شركت در چارچوب اين اساسنامه و قوانين و مقررات مربوط.

ماده 19- هيئت مديره مي تواند با مسئوليت خود قسمتي از وظايف و اختيارات خود را به مديرعامل تفويض نمايد.

ماده 20- هيئت مديره موظف است يك نسخه از صورتهاي مالي شركت و گزارش هيئت مديره را در مهلت مقرر به منظور رسيدگي و اظهار نظر براي بازرس (حسابرس) شركت ارسال نمايد.

ماده 21- مديرعامل بالاترين مقام اجرايي شركت مي باشد كه با پيشنهاد هيئت مديره و تصويب مجمع عمومي براي مدت دو سال از بين اعضاي هيئت مديره يا خارج از آن انتخاب و با حكم رييس مجمع عمومي منصوب مي شود و داراي اختيارات تام براي اداره امور عمومي و اجرايي شركت در حدود مصوبات مجمع عمومي و هيئت مديره و مقررات اين اساسنامه و آيين‏نامه‏هاي مربوط مي باشد.
تبصره 1- مديرعامل مي تواند رييس هيئت مديره شركت نيز باشد.
تبصره 2- مديرعامل مي تواند با مسئوليت خود بخشي از وظايف و اختيارات خود را به هر يك از كاركنان شركت تفويض نمايد.

ماده 22- موارد زير از جمله وظايف مديرعامل مي باشد:

1ـ اجراي مصوبات مجامع عمومي و هيئت مديره.
2ـ تهيه بودجه سالانه و صورتهاي مالي شركت و ارائه آن به هيئت مديره.
3ـ تهيه و تنظيم برنامه عملياتي شركت و ارائه آن به هيئت مديره.
4ـ اداره امور فني، مالي، اداري و استخدامي شركت.
5ـ پيشنهاد آيين نامه مالي، معاملاتي و استخدامي شركت به هيئت مديره.
6ـ پيشنهاد تشكيلات تفصيلي شركت به هيئت مديره.
7ـ بازكردن حساب ريالي يا ارزي در بانكهاي داخلي يا خارجي به حساب شركت طبق قوانين و مقررات مربوط پس از تصويب هيئت مديره.
8ـ استخدام و عزل و نصب كاركنان براساس آيين نامه استخدامي شركت و در چارچوب اهداف و سياستها و سازمان مصوب و با رعايت بودجه مربوط.
9ـ تهيه و تدوين گزارشهاي دوره اي از وضع جاري، مالي و عملياتي انجام شده شركت براي ارائه به هيئت مديره و مجمع عمومي.
10-‏ استخدام كارشناسان خارجي براساس ضوابطي كه از طرف مجمع تصويب مي‏شود.

ماده 23- كليه اسناد، اوراق مالي، قراردادها و اسناد تعهدآور شركت بايد به امضاي مشترك مديرعامل و يكي از اعضاي هيئت مديره (به انتخاب هيئت مديره) و يا نمايندگان آنان برسد و مكاتبات اداري و امضاي مديرعامل يا كساني كه از طرف او حق امضاء دارند مي رسد.
تبصره- برداشت از حسابهاي بانكي شركت با امضاي مشترك مقامات مذكور در اين ماده و ذيحساب مجاز خواهد بود.

ماده 24- مديرعامل نماينده قانوني شركت در كليه مراجع اداري و قضايي بوده و براي دفاع از حقوق شركت و تعقيب دعاوي و طرح آن اعم از كيفري و حقوقي حق توكيل به غير را دارد. مديرعامل مي تواند پس از اخذ نظر مجمع عمومي با رعايت اصل (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نسبت به ارجاع موارد به داوري اقدام نمايد.

ماده 25- در صورت انقضاي مدت مديريت مديرعامل، اقدامات وي تا تعيين مديرعامل جديد نافذ و معتبر بوده و قدرت اجرايي خواهد داشت.

ماده 26- شركت داراي بازرس (حسابرس) خواهد بود كه با تصويب مجمع عمومي براي مدت يك سال انتخاب خواهد شد و تا زماني كه جانشين وي انتخاب نشده است، به وظايف خود ادامه خواهد داد.
تبصره - اقدامات بازرس در اجراي وظايف خود نبايد مانع جريان كارهاي عادي شركت گردد.

ماده 27- وظايف بازرس (حسابرس) به شرح زير مي باشد:
1ـ بررسي گزارش سالانه و رسيدگي ترازنامه و عملكرد و حساب سود و زيان و صورت دارايي شركت و تطبيق آن با دفاتر و كارتهاي شركت و اظهارنظر در مورد آنها.
2ـ تهيه و تطبيق و گزارش چگونگي عمليات و امور مالي سالانه شركت براي تقديم به مجمع عمومي در موعد مقرر قانوني.
3ـ بازرس حق دارد در حدود وظايف و بدون مداخله در امور جاري و اجرايي شركت هرگونه اطلاعاتي را كه لازم بداند از مديرعامل يا ساير كاركنان شركت بخواهد و دفاتر و اسناد و پرونده هاي شركت را ملاحظه كند بدون اينكه با انجام وظايف خود موجب بروز وقفه در امور شركت گردد و مسئولين شركت مكلفند اطلاعات لازم را در اختيار بازرس قرار دهند.
4ـ بازرس مي تواند براي انجام وظايف خود از كارشناسان و متخصصين داخل و خارج شركت و ساير امكانات مورد نياز استفاده نمايد. مديرعامل شركت جهت انجام وظيفه بازرس امكانات لازم را در اختيار وي قرار خواهد داد.

ماده 28- به منظور اعمال منظم و روشمند فرآيند ارزيابي و حصول اطمينان از كارايي و اثربخشي عمليات و رعايت صرفه و صلاح اقتصادي و سنجش نحوه اعمال مديريت براساس معيارهاي از پيش تعيين شده و انعكاس نتايج آن در گزارشها و نظارت مستمر بر حسن اداره امور شركت براساس برنامه ها و اهداف مصوب و حصول اطمينان از سيستم هاي كنترلي، شركت مي تواند كار گروه حسابرسي عملياتي تشكيل دهد. كار گروه يادشده موظف است گزارشات لازم را در اختيار مجمع عمومي يا هيئت مديره قرار دهد.
تبصره - رييس كار گروه حسابرسي عملياتي توسط مجمع عمومي عادي انتخاب خواهد شد.


فصل چهارم - ساير مقررات


ماده 29- سال مالي شركت از اول فروردين ماه هر سال شروع در پايان اسفندماه همان سال خاتمه مي پذيرد.

ماده 30- كليه دفاتر شركت در آخر اسفند ماه بسته شده و صورتهاي مالي آن بايد حداكثر تا پايان خردادماه هر سال پس از تأييد هيئت مديره از طرف مديرعامل در اختيار (حسابرس) قرار گيرد.

ماده 31- كاركنان شركت مكلفند به حفظ اسرار مي باشند و در صورت تخلف به مجازات مقرر در قوانين مربوط محكوم خواهند شد.

 


اين اساسنامه به موجب نامه‏هاي شماره18733/30/85 مورخ30/9/1385و شماره 20201/30/85 مورخ 27/10/1385 شوراي نگهبان به تأييد شوراي يادشده رسيده است.

درباره ما

کانون وکلای دادگستری استان یزد

 

یزد –بلوار امامزاده جعفر (ع)- خیابان مصلی

کوچه هتل کاروان سرای مشیر -دربند مشیر - پلاک 96

کدپستی: 8913634763

 ساعت کاری: شنبه تا چهارشنبه 8:30 الی 15

                    پنج شنبه 8:30 الی 14

راه های تماس

راههای تماس با کانون وکلای دادگستری استان یزد

آدرس ایمیل : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
شماره تلفن تماس : 4 - 36276300 - 035

شماره فکس: 36261829 - 035
آدرس سایت : http://www.yazdbar.ir

کانال تلگرام: YazdBarir@