| |

  • این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
  • 4 - 36276300 - 035
  • 36261829 - 035
  • 8913634763

اساسنامه شرکت سرمایه گذاریهای خارجی ایران
طبقه موضوع : قوانین      

 ماده 1 - نام شركت "‌شركت سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي ايران" و نوع آن سهامي خاص مي‌باشد كه از اين پس در اين اساسنامه به اختصار شركت ناميده مي‌شود.

‌ماده 2 - شركت داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي است و طبق قانون تشكيل شركت و مفاد اين اساسنامه به صورت بازرگاني اداره مي‌شود.

ماده 3 - موضوع شركت عبارت است از سرمايه‌گذاري و همكاري مشترك با اشخاص حقيقي و حقوقي در زمينه فعاليتهاي توجيه‌پذير توليدي، صنعتي، معدني،‌بازرگاني، مالي و خدماتي در خارج از كشور و مديريت اقتصادي اين سرمايه‌گذاريها.

ماده 4 - وظايف و اختيارات شركت براي تحقق موضوع شركت به شرح زير مي‌باشد:

‌الف - سرمايه‌گذاري يا مشاركت در خريد، ايجاد، توسعه، راه‌اندازي و اداره واحدهاي توليدي، صنعتي، معدني، بازرگاني، مالي و خدماتي.
ب - خريد و فروش و تبديل سهام شركت‌هاي توليدي، صنعتي، معدني، بازرگاني، مالي و خدماتي
ج - خريد و فروش و تبديل اوراق بهادار.
‌د - دريافت تسهيلات مالي و اعتباري از منابع داخلي يا خارجي و ارائه هر گونه تسهيلات و خدمات مالي و اعتباري در چارچوب طرح‌هاي سرمايه‌گذاري.
ه - قبول وجوه و منابعي كه به منظور سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي توليدي، صنعتي، معدني، بازرگاني، مالي و خدماتي طبق قراردادهاي خاص در اختيار شركت‌قرار مي‌گيرد.
‌و - دريافت و ارائه خدمات مشاوره‌اي، نظارت، سرپرستي، مديريت، كارگزاري و نمايندگي در زمينه فعاليت‌هاي شركت.
‌ز - انجام كليه معاملات و عمليات تجاري و انعقاد قرارداد با اشخاص حقيقي و حقوقي.
ح - خريد و فروش و اجاره و استيجار و معاوضه هر گونه مال اعم از منقول و غير منقول.
ط - عضويت در سازمان‌ها و مجامع بين‌المللي كه فعاليت آنها در رابطه با امور شركت مي‌باشد، با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
ي - ارائه هر گونه تأمين و تعهد و ظهرنويسي و قول هر گونه ضمانت‌نامه و تعهدنامه.
ك - داير نمودن شبه و نمايندگي در داخل يا خارج از كشور با رعایت قوانین و مقررات مربوطه.
ل - انجام كليه امور و عملياتي كه به به طور مستقيم يا غير مستقيم براي اجراي موضوع شركت ضروري تشخيص داده شود.

ماده 5 - شركت براي مدت نامحدود تشكيل مي‌شود.

ماده 6 - مركز اصلي شركت تهران مي‌باشد.

ماده 7 - سرمايه اوليه شركت مبلغ ده ميليارد (10.000.000.000) ريال، منقسم به (1000) سهم ده ميليون (10.000.000) ريالي مي‌باشد و از محل سهام كه در اختيار سازمان سرمايه‌گذاري و كمك‌هاي اقتصادي و فني ايران است، تأمين مي‌شود.
‌تبصره - تغييرات بعدي سرمايه شركت با تصويب مجمع عمومي صورت خواهد گرفت.
 
‌فصل دوم: اركان شركت


ماده 8 - اركان شركت عبارتند از:

‌الف - مجمع عمومي
ب - هيأت مديره
ج - مديره عامل
‌د - بازرس (‌حسابرس)

ماده 9 - مجمع عمومي شركت از اعضاي زير تشكيل مي‌شود:

1 - وزير امور اقتصادي و دارايي
2 - وزير امور خارجه
3 - وزير بازرگاني
4 - رييس سازمان برنامه و بودجه
5 - يكي از وزراي صنعتي به انتخاب رييس جمهور
6 - وزير جهاد سازندگي
‌تبصره - رياست مجمع عمومي با وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌باشد.

ماده 10 - مجمع عمومي سالي دوبار تشكيل مي‌شود، يك بار به منظور رسيدگي و تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان شركت و ساير موارد مندرج در‌دستور جلسه حداكثر تا چهار ماه پس از پايان سال مالي و يك بار به منظور رسيدگي و تصويب بودجه و برنامه و ساير موارد مندرج در دستور جلسه در نيمه دوم‌سال مالي، همچنين مجمع عمومي عادي به صورت فوق‌العاده به درخواست رياست مجمع عمومي يا دو نفر از اعضاي مجمع عمومي يا هيأت مديره يا مدير‌عامل يا بازرس (‌حسابرس) در صورت ضرورت و با ذكر دليل تشكيل مي‌شود.

ماده 11 - دستورجلسه، تاريخ و محل تشكيل جلسات مجمع عمومي توسط رياست مجمع تعيين و حداقل ده روز قبل از تشكيل جلسه مجمع عمومي براي‌اعضاي مجمع عمومي ارسال مي‌شود. در مواقعي كه كليه اعضاي مجمع عمومي در جلسه حضور داشته باشند رعيت تشريفات مذكور الزامي نيست.

ماده 12 - جلسات مجمع عمومي با حضور حداقل چهار نفر از اعضاي مجمع عمومي رسميت خواهد يافت. تصميمات گرفته شده با اكثريت آراي حاضر معتبر‌و قابل اجراست، در صورت تساوي آرا، بخشي كه در برگزيده رأي رييس مجمع است ملاك عمل خواهد بود. اعضاي هيأت مديره، مدير عامل و بازرس(‌حسابرس) بدون حق رأي مي‌توانند در جلسات مجمع عمومي شركت نمايند.
‌تبصره - از مذاكرات و تصميمات هر جلسه مجمع عمومي صورتجلسه‌اي توسط منشي منتخب مجمع تهيه مي‌شود و به امضاي اعضا مي‌رسد و يك نسخه از‌آن در مركز شركت نگهداري مي‌شود.

ماده 13 - وظايف و اختيارات مجمع عمومي به شرح زير مي‌باشد:

‌الف - رسيدگي و اتخاذ تصميم در مورد گزارش فعاليتهاي سالانه شركت و گزارش بازرس (‌حسابرس)، صورتهاي مالي شركت و تخصيص سود خالص شركت،‌پس از استماع گزارش بازرس (‌حسابرس).
ب - تعيين حقوق و مزايا و پاداش هيأت مديره.
ج - انتخاب بازرس (‌حسابرس).
‌د - تعيين خط‌مشي و تصويب برنامه و بودجه سالانه شركت شامل برنامه‌هاي سرمايه‌گذاري و تسهيلات اعتباري.
ه - تعيين روزنامه كثيرالانتشار كه آگهي‌هاي مربوط به شركت در آن منتشر مي‌شود.
‌و - تصويب تشكيلات سازماني و آيين‌نامه‌هاي سرمايه‌گذاري، استخدامي، مالي و معاملاتي شركت.
‌ز - اتخاذ تصميم درباره ارجاع دعاوي به داوري و تعيين داور و صلح دعاوي با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
ح - اتخاذ تصميم نسبت به ساير مواردي كه در دستورجلسه مجمع عمومي قرار مي‌گيرد.

ماده 14 - هيأت مديره شركت مركب از سه نفر عضو اصلي و يك نفر عضو علي‌البدل مي‌باشد.
‌معاون وزير امور اقتصادي و دارايي و رييس كل سازمان سرمايه‌گذاري و كمك‌هاي اقتصادي و فني ايران به عنوان يكي از اعضاي اصلي هيأت مديره سمت‌رياست هيأت مديره را به عهده داشته و ساير اعضاي هيأت مديره به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي توسط مجمع عمومي انتخاب و با حكم رييس مجمع‌عمومي منصوب مي‌شوند. دوران تصدي هيأت مديره چهار سال بوده و تا زمان انتخاب هيأت مديره جديد و انجام تشريفات قانوني، هيأت مديره قبلي كماكان به‌وظايف و مسئوليتهاي خود عمل خواهد نمود. انتخاب مجدد اعضا بلامانع مي‌باشد.
‌تبصره 1 - جلسات هيأت مديره حداقل هر ماه يك بار به دعوت رييس هيأت مديره و يا مدير عامل تشكيل مي‌گردد و با حضور حداقل دو نفر از اعضا رسميت‌خواهد يافت. تصميمات گرفته شده در هيأت مديره با راي موافق دو نفر از اعضا معتبر و قابل اجراست. تصميماتي كه به امضاي كليه اعضاي هيات مديره برسد‌مانند تصميماتي كه در جلسه هيأت مديره اتخاذ مي‌شود، معتبر و قابل اجراست.
‌تبصره 2 - مصوبات هيأت مديره به انضمام كليه اطلاعات و مدارك لازم به صورت مكتوب و امضا شده به طور مرتب در شركت نگهداري مي‌شود.
‌تبصره 3 - اعضاي هيأت مديره مجاز به انجام هيچگونه معامله مستقيم يا غير مستقيم با شركت نمي‌باشند، مگر با تصويب مجمع عمومي و رعايت مقررات‌قانوني.

ماده 15 - انجام هر گونه اقدامي به نام شركت در محدوده موضوع و هدف شركت به جز آنچه تصميم درباره آن صراحتاً در صلاحيت مجامع عمومي قرار گرفته‌است، از اختيارات هيأت مديره مي‌باشد. هيأت مديره به مسئوليت خود مي‌تواند بخشي از اختيارات خود را به مدير عامل تفويض نمايد. اهم اختيارات و‌مسئوليتهاي هيأت مديره به شرح زير مي‌باشد:

‌الف - اجراي مصوبات مجمع عمومي.
ب - بررسي و پيشنهاد خط مشي و برنامه و بودجه سالانه شركت در مورد سرمايه‌گذاري و تسهيلات اعتباري براي ارائه به مجمع عمومي.
ج - اتخاذ تصميم در مورد سرمايه‌گذاري، مشاركت، اعطا و دريافت تسهيلات اعتباري و ساير فعاليتهاي موضوع اين اساسنامه در قالب برنامه و بودجه مصوب‌مجمع عمومي.
‌د - اتخاذ تصميم در مورد تأسيس شركتهاي وابسته و تابعه و مشاركت در ساير شركتها در خارج كشور، در چارچوب تحقق موضوع شركت و خط‌مشي‌هاي‌تعيين شده توسط مجمع عموي و تأييد اساسنامه اين شركتها.
ه - خريد و فروش و تبديل سهام و اوراق بهادار، اعم از داخل و خارج كشور.
‌و - بررسي و تنظيم طرح تشكيلات سازماني شركت و اصلاحات مربوط به آن به پيشنهاد مدير عامل و ارايه آن به مجمع عمومي.
‌ز - بررسي و تأييد مقررات و آيين‌نامه‌هاي سرمايه‌گذاري، استخدامي، مالي و معاملاتي شركت براي ارايه به مجمع عمومي.
ح - تصويب آيين‌نامه‌هاي داخل مربوط به نحوه اداره شركت و تعيين حدود اختيارات هر يك از واحدهاي شركت به پيشنهاد مدير عامل.
ط - ايجاد يا انحلال نمايندگي‌ها و شعب شركت در داخل يا خارج از كشور بر اساس خط مشي‌هاي تعيين شده توسط مجمع عمومي.
ي - بررسي و تأييد ترازنامه و صورت سود و زيان شركت منضم به گزارش توجيهي و پيشنهاد تقسيم سود و منظور نمودن اندوخته‌هاي مورد نياز - علاوه بر‌موارد مذكور در قانون - براي ارايه به بازرس (‌حسابرس) و مجمع عمومي براي تصويب، ظرف چهار ماه پس از انقضاي سال مالي و حداقل بيست روز قبل از‌تشكيل مجمع عمومي عادي سالانه.
ك - پيشنهاد ارجاع دعاوي به داوري، تعيين داور و صلح دعاوي، به مجمع عمومي.
ل - اخذ تصميم در مورد قبول نمايندگي شركتها اعم از داخلي يا خارجي.
م - پيشنهاد انتخاب يا عزل مدير عامل شركت به مجمع عمومي.
ن - پيشنهاد كاهش يا افزايش سرمايه براي تصويب مجمع عمومي.
س - اتخاذ تصميم و اقدامات لازم در خصوص مواردي كه در آيين‌نامه و مقررات مصوب مجمع عمومي به عهده هيأت مديره واگذار مي‌شود.

ماده 16 - مدير عامل بالاترين عامل اجرايي شركت مي‌باشد كه به پيشنهاد هيأت مديره و تصويب مجمع عمومي انتخاب و با حكم رييس مجمع عمومي براي‌مدت چهار سال منصوب مي‌شود و اختيارات و وظايف زير را بر عهده دارد:

‌الف - اجراي تصميمات هيأت مديره و مجمع عمومي.
ب - تهيه و تنظيم طرحها و برنامه‌هاي اجرايي در قالب اهداف شركت اعم از سرمايه‌گذاري و مشاركت و تشكيل شركت و اعطا و دريافت تسهيلات اعتباري و‌امور مربوط به اوراق بهادار در داخل يا خارج از كشور و ارائه آن به هيأت مديره.
ه - تهيه و تنظيم گزارش‌هاي دوره‌اي از عملكرد شركت (‌هر سه ماه) براي ارايه به هيأت مديره.
‌و - نمايندگي شركت در برابر اشخاص ثالث و كليه مراجع داخلي و خارجي با حق تعيين وكيل با حق توكيل.
‌ز - اقامه يا دفاع از هر گونه دعوي مربوط به امور شركت اعم از حقوقي و كيفري با كليه اختيارات مربوط به امور دادرسي به جز حق مصالحه و ارجاع امر به‌داوري.
ح - افتتاح يا بستن حساب ريالي يا ارزي در بانكهاي داخلي يا خارجي به نام شركت و معرفي امضاهاي مجاز و تعهدآور براي شركت.
‌تبصره 1 - كليه اوراق بهادار، چكها، سفته‌ها، بروات، قراردادها و ساير اسناد تعهدآور با امضاي مدير عامل و يكي از اعضاي هيأت مديره كه توسط هيأت مديره‌تعيين مي‌شود و در غياب مدير عامل با امضاي دو نفر از اعضاي هيأت مديره، همراه با مهر شركت معتبر خواهد بود.
‌تبصره 2 - مدير عامل مي‌تواند با مسئوليت خود قسمتي از اختيارات خود را به هر يك از اعضاي هيأت مديره و يا كاركنان شركت واگذار نمايد.

ماده 17 - مجمع عمومي در اجلاس سالانه خود، بازرس (‌حسابرس) شركت را انتخاب و حق‌الزحمه مربوط را نيز تعيين مي‌نمايد. بازرس (‌حسابرس) وظيفه‌دارد با مراجعه به اسناد و مدارك شركت و استفاده از خدمات تخصصي داخل و يا خارج از شركت در مورد گزارش هيأت مديره و صورتهاي مالي اظهارنظر نمايد‌و گزارش آن را حداقل ده روز قبل از تشكيل مجمع عمومي به اعضاي مجمع ارائه نمايد. بازرس (‌حسابرس) مي‌تواند هر گونه رسيدگي را كه لازم بداند انجام‌داده و اسناد و مدارك مورد نياز را از مديران، مشروط بر اينكه مانع عمليات جاري شركت نشود، مطالبه نمايد. اتخاذ هر گونه تصميم در مجمع عمومي در رابطه‌با تصويب حسابها و عملكرد مالي شركت بدون دريافت گزارش بازرس (‌حسابرس) فاقد اعتبار است.

‌ماده 18 - سال مالي شركت از يازدهم دي ماه هر سال تا دهم دي ماه سال بعد خواهد بود. اولين سال مالي شركت از تاريخ تشكيل شركت تا پايان دهم دي ماه‌همان سال مي‌باشد.

ماده 19 - انحلال و تصفيه شركت طبق قانون انجام خواهد گرفت.

ماده 20 - مواردي كه در اين اساسنامه پيش‌بيني نشده است، تابع قانون تجارت مي‌باشد.

اين اساسنامه به موجب نامه شماره 7484 مورخ 1373.11.15 شوراي محترم نگهبان به تأييد شوراي ياد شده رسيده است.

‌فصل سوم: ساير مقررات

درباره ما

کانون وکلای دادگستری استان یزد

 

یزد –بلوار امامزاده جعفر (ع)- خیابان مصلی

کوچه هتل کاروان سرای مشیر -دربند مشیر - پلاک 96

کدپستی: 8913634763

 ساعت کاری: شنبه تا چهارشنبه 8:30 الی 15

                    پنج شنبه 8:30 الی 14

راه های تماس

راههای تماس با کانون وکلای دادگستری استان یزد

آدرس ایمیل : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
شماره تلفن تماس : 4 - 36276300 - 035

شماره فکس: 36261829 - 035
آدرس سایت : http://www.yazdbar.ir

کانال تلگرام: YazdBarir@