| |

  • این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
  • 4 - 36276300 - 035
  • 36261829 - 035
  • 8913634763

اتوماسیون کانون

مجله کانون

مقالات حقوق جزا

اعاده دادرسي نسبت به آراي شوراهاي حل اختلاف


براساس ماده 7 آيين‌نامه اجرايي ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، شوراهاي حل اختلاف در زمينه برخي امور حقوقي و نيز كيفري صالح به رسيدگي هستند و صلاحيت دارند به دعاوي اشخاص رسيدگي نموده و رأي صادر كنند. حال چنانچه از آراي قطعي شده اين مــراجــع درخــواسـت اعـاده دادرسـي شـود، رسـيدگي به اين تقاضا برعهده كدام مرجع مي‌باشد؟

‌آرايي كه شوراي حل اختلاف صادر مي‌نمايد، برابر ماده 18 آيين‌نامه يادشده، به مدت 20 روز پس از ابلاغ به طرفين قابل تـجـديـدنظرخواهي در دادگاه عمومي حوزه مربوط مي‌باشد. چنانچه رأي اين شورا مورد اعتراض واقع شود و در دادگاه عمومي به درخواست تجديدنظرخواهي از رأي مذكور رسيدگي گردد و رأي مقتضي اصدار يابد، به تـقــاضــاي اعــاده دادرســي هـمـراه بـا اجـراي تشريفات قانوني در محاكم عمومي رسيدگي به عمل مي‌آيد. به اين ترتيب، اگر موضوع جنبه حقوقي داشته باشد، براساس ماده 433 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امــور مــدنــي هـمــان شـعـبــه‌اي كــه در مـقـام تجديدنظرخواهي از رأي شوراي حل اختلاف اقدام به صدور رأي نموده، تكليف به رسيدگي به درخواست اعاده دادرسي دارد و اگر موضوع جنبه كيفري داشته باشد، مطابق ماده 274 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري پس از تجويز اعاده دادرسي توسط ديوان‌ عالي كشور، رسيدگي به موضوع در دادگاه همعرض دادگاه صادركننده رأي به عمل مي‌آيد .

يكي از موارد قابل تأمل در فرآيند دادرسي شوراهاي حل اختلاف اين است كه در صورت تجديدنظرخواهي اصحاب دعوا از رأي اين شورا، برابر ماده 18 آيين‌نامه اجرايي ماده 189 قـانـون بـرنـامـه سـوم تـوسـعـه اقـتصادي، اجـتـمـاعـي و فـرهـنـگـي اكـثـريت اعضاي آن مي‌توانند با اين درخواست مخالفت نمايند. در حالي كه واگذاري اختيار اظهارنظر به طور مطلق به مرجع صادركننده رأي و اعلام موافقت يـا عـدم مـوافـقـت آن مـرجـع با رسيدگي به درخـواسـت تـجـديدنظرخواهي، يك تأسيس حـقـوقـي اشـتـبـاه است و چنين اختياري در هيچ‌يك از نظام‌هاي حقوقي مورد اشاره قرار نگرفته است. در شرع مقدس اسلام هم آنجا كه تجديدنظرخواهي از رأي قاضي تجويز گرديده، اين امر منوط به موافقت حاكم شرع صادركننده رأي نشده است. ازاين‌رو در فرآيند بازنگري در قوانين مربوط به شوراي حل اختلاف اميد است اين ماده قانوني اصلاح شود.

حال اگر شورا با درخواست تجديدنظرخواهي موافقت نكند و رأي قطعي ‌شود، در اين صورت چنانچه يكي از اصحاب دعوا تقاضاي اعاده دادرسي نمايد، اين درخواست بايد به كدام مرجع ارجاع شود؟ آيا شورا صلاحيت رسيدگي به درخواست اعاده دادرسي را دارد؟

بـرخـي اسـتـادان مـعـتـقـدند كه چون در آيين‌نامه اجرايي چنين اختياري به شوراي حل اختلاف داده نشده و با توجه به لزوم رسيدگي به دادخواهي افراد و رعايت عدالت و نيز عام بودن مراجع دادگستري در رسيدگي به تظلمات عمومي، اين مراجع بايد به درخواست مذكور رسيدگي نمايند؛ در حالي كه اين نظر قابل قبول نيست؛ زيرا در شوراي حل اختلاف همانند محاكم، رعايت اركان و اصول آيين دادرسي الزامي است و آنچه كه استثنا گرديده و در بند يك ماده 10 آيين‌نامه مربوطه نيز به آن اشاره شده است، تشريفات آيين دادرسي مي‌باشد. به عنوان مثال، تقويم خواسته از سوي خواهان و داشتن حق اعتراض به آن از سوي خوانده از اركان دادرسي است نه تشريفات آن و رعايت اين موضوع در شوراي حل اختلاف از سوي خـواهـان الـزامـي است. چگونگي دعوت از طرفين و استماع اظهارات آنها جزو تشريفات دادرسي به شمار مي‌آيد؛ اما اين كه طرفين بايد دعوت شوند و اظهارات آنها استماع گردد، از اركان دادرسي است. اعاده دادرسي هم از اركان دادرسي محسوب مي‌شود و اگر نسبت به آراي شوراي حل اختلاف درخواست اعاده دادرسي شود، بايد مطابق مقررات آيين دادرسي عمل گردد. در امور حقوقي نيز خواهان مي‌تواند درخواست اعاده دادرسي خود را به شعبه‌ صادركننده رأي تقديم نمايد و در امور كيفري پس از تجويز اعاده دادرسي از سوي ديوان‌ عالي كشور، شعبه همعرض مي‌تواند به موضوع رسيدگي نمايد. آنچه مي‌تواند اين ديدگاه را تـقـويـت نـمـايـد ايـن‌ است كه به اموري كه هـم‌اكـنـون از سـوي شوراهاي حل اختلاف رسيدگي مي‌شود، پيش از اين توسط محاكم رسيدگي به عمل مي‌آمد و اعاده دادرسي از آراي مربوطه برابر مقررات به نحو مذكور انجام مــي‌شــد. بــرايــن‌اسـاس، اكـنـون كـه شـوراهـا صلاحيت رسيدگي به امور محول شده را دارند، اعاده دادرسي بايد به همان نحو باشد.  اگر به شوراي حل اختلاف اجازه داده شده است به اموري كه محاكم صلاحيت رسيدگي به آنها را دارند، رسيدگي كند، بايد اجازه داشته باشد به درخواست اعاده دادرسي از آن هم رسيدگي نمايد. به نظر مي‌رسد ديدگاه دوم با مـوازيـن حـقـوقـي سازگارتر باشد. هرچند صلاحيت شوراي حل اختلاف صلاحيت استثنايي است و در موارد شك بايد مطابق اين اصل عمل نمود؛ اما در مانحن فيه شورا در پي آن نيست كه ابتدا به موضوع رسيدگي نمايد؛ بلكه مي‌خواهد به موضوعي كه در صلاحيت آن شورا بوده، مجدداً رسيدگي نمايد. اعاده دادرسي يكي از طرق فوق‌العاده شكايت از احكام است و روش رسيدگي و مرجع آن در قانون معين شده است. از‌اين‌رو به لحاظ اين كه در آيين‌نامه مذكور در اين خـصــوص اشــاره‌اي بـه عـمـل نـيـامـده، از عمومات قانوني بايد استفاده كرد و تعيين تكليف نمود.

درباره ما

کانون وکلای دادگستری استان یزد

 

یزد –بلوار امامزاده جعفر (ع)- خیابان مصلی

کوچه هتل کاروان سرای مشیر -دربند مشیر - پلاک 96

کدپستی: 8913634763

 ساعت کاری: شنبه تا چهارشنبه 8:30 الی 15

                    پنج شنبه 8:30 الی 14

راه های تماس

راههای تماس با کانون وکلای دادگستری استان یزد

آدرس ایمیل : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
شماره تلفن تماس : 4 - 36276300 - 035

شماره فکس: 36261829 - 035
آدرس سایت : http://www.yazdbar.ir

کانال تلگرام: YazdBarir@