| |

  • این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
  • 4 - 36276300 - 035
  • 36261829 - 035
  • 8913634763

اتوماسیون کانون

مجله کانون

مقالات حقوق جزا

خيانت در امانت


دکتر اکبر بلوري‏

بموجب ماده 241 قانون کيفر همگاني«هر گاه اموال و اسباب يا نقود يا اجناس‏ و امتعه و بليطهاي بانک يا نوشتجاتي از قبيل تمسک و قبض و غيره بعنوان اجاره يا امانت يا رهن و يا آنکه براي وکالت يا هر کار با اجرت‏يابي اجرت بکسي داده شده‏ و بنابراين بوده که اشياء مذکور مسترد شود يا بمصرف معيني برسد و ششخصي که آن اشياء نزد او بوده آنها را بر ضرر مالکين يا متصرفين آنها تصاحب يا تلف يا مفقود يا استعمال‏ نمايد بحبس تأديبي از ششماه تا سه سال محکوم خواهد شد و ممکن است به تأديه غرامت‏ از پنجاه الي پانصد تومان نيز محکوم شود.»
در حقوق رم کسي که مرتکب خيانت در امانت ميگرديد مجازات ميگشت و خيانت‏ در امانت چنين تعريف شده : (خيانت در امانت هدر نمودن اموال ديگري است با سوء نيت)و اين موضوع را تصريح ننموده که اموال و اشياء هدر رفته قبلا بکسي سپرده شده و شخص مذکور اشياء را بعنوان امانت قبول نموده است يا خير و جرم مذکور از جمله جرائم بر عليه اموال قرار گرفته.
قانون جزاي ايران بزه خيانت در امانت را جرم جداگانه تشخيص و ضمن ماده 241 قانون مجازات عمومي مجازات آنرا تعيين نموده است.
وجه تمايز خيانت در امانت با دزدي و کلاهبرداري اين است که در دزدي‏ مرتکب مال غير را بطور اختفا ميربايد و در کلاهبرداري متهم با تشبث بوسايل تقلبي مال‏ غير را بدست ميآورد در صورتيکه در خيانت در امانت زيان ديده از جرم با ميل و رضاي خود مال خود را در اختيار متهم ميگذارد.
مع‏الوصف با اختلافاتي که جرم مذکور با دزدي و خيانت در امانت دارد با توجه‏ باينکه موضوع جرائم مذکور مالک شدن مال غير بدون مجوز قانوني است جرائم مذکور با يکديگر وجه تشابه داشته و از لحاظ حقوق جزا در يک طبقه قرار گرفته‏اند.

عناصر تشکيل دهنده جرم

عناصر تشکيل دهنده بزه خيانت در امانت با توجه به تعريفي که قانونگذار از آن‏ نموده شش عدد ميباشد.

1- تصاحب و بمصرف رساندن
تصاحب و يا بمصرف رساندن اموال يا اشياء شامل کليه اعمال ارادي شخص‏ ميشود بدين طريق که اموالي که موقتا نزد وي بوده بدون مجوز قانوني مالک شود.
بمصرف رساندن يا خرج کردن عبارت است از اينکه متهم شيئ‏ مورد امانت را خراب نموده و يا آنرا بفروش رسانده و يا آنکه بکسي بخشيده و يا در گرو گذارده و يا در معرض خطراتي بگذارد که معمولا از خطرات مذکور بايست محفوظ باشد.
تبديل مالکيت در اشياء مذکور بوسيله يکي از اعمال ظاهري و مادي و حقوقي‏ تحقق مييابد.
تبديل مالکيت اغلب بصورتي تحقق مييابد که زمان آن مشکل بنظر ميرسد- زيرا متصرف اموال که اشياء را بطور اماني و موقتا در تصرف داشته بدون هيچگونه مجوز قانوني و يا انجام امور قضائي ناگهان در نوع تصرف خود تغيير ماهيت داده و اموال‏ مذکور را که جنبه اماني داشته بعنوان مالکيت تصرف مينمايد محاکم قضائي در اين موارد بايست تحقيق نموده و تشخيص دهند تا چه زماني متهم مال را بطور امانت نگاهداشته‏ و در چه تاريخي با سوء نيت بعنوان مالکيت در اموال اماني تصرف نموده است-در بعضي‏ اوقات مراجعه صاحب مال به فرديکه مال مورد امانت نزد اوست و يا تقاضاي تسليم اموال‏ بوسيله نامه و يا شفاها و استنکاف وي از تسليم اموال مبناي سوء نيت وي و تصرف بعنوان‏ مالکيت احتساب ميشود ولي اثبات آن در محاکم بدون اعمال مذکور بوسايل قضائي‏ مطالبه شده باشد(مثلا اظهار نامه)مشکل بنظر ميرسيد.

تصرف اموال اماني بعنوان مالکيت ممکن است در شرکتهاي سهامي نيز ت حقق‏ يابد عمل مذکور در صورتيکه بوسيله مستخدمين دولت انجام گيرد جنبه اختلاس داشته‏ ولي در شرکتهاي سهامي متصديان امور را بعنوان خيانت در امانت ميتوان مورد تعقيب‏ قرار داد.
مثلا چنانچه شرکتي قسمتي از درآمد خود را اختصاص به تبليغات بنفع شرکت‏ در خارج از کشور نموده و متصديان شرکت مبالغ مذکور را بنفع خود تصاحب نمايند و يا اينکه رؤساي شرکت مبالغي از صندوق بعنوان مساعده و قرض دريافت داشته و بهيچوجه‏ قصد استرداد آنرا نداشته باشند و يا آنکه متصديان شرکت فروش شخصي خود را از حساب‏ شرکت بپردازند.
تصرف اموال امانتي بايست امري محرز و مسجل باشد و چنانچه امري مبهم‏ باشد نميتوان موضوع را مشمول خيانت در امانت نمود مثلا تأخير در تسليم اموال و يا مسامحه در تحويل اشياء را نميتوان مشمول خيانت در امانت قرار داد.

2- سوء نيت:امانت گيرنده بايست با سوء نيت در مال مورد امانت تصرفات‏ مالکانه نمايد بنابراين لازم نيست که متهم در حين تعقيب مالک مال مورد خيانت بوده‏ و يا ضمن از بين بردن مال و يا تغيير مالکيت دادن آن نفعي براي خود در نظر گرفته باشد بلکه از لحاظ سوء نيت آنچه مورد نظر ميباشد اين است که مال مورد امانت بطور موقت‏ بدون آنکه اشتباهي شده باشد بنحوي از انحاء در نزد وي بوده و فاعل در آن مال تصرفاتي‏ نمايد که نتواند مال را بصاحب آن مسترد دارد و يا مال را در معرض خطر و تعدي و تفريط قرار داده که در نتيجه نتواند مال مورد امانت را بصاحب وي در وقت مقرر مسترد دارد.
چنانچه مال مورد امانت در اثر فرس ماژوريا اموري که اراده فاعل در آن مؤثر نبوده از بين برود(حريق-دزدي-گم شدن)چون فاعل در موارد مذکور فاقد سوء نيت‏ ميباشد عمل مذکوره بزه نميباشد.
دليل سوء نيت متهم چنانچه محرز و آشکار نباشد بايست به تاريخ تبديل مالکيت‏ شيئ و اضطراب دروني او ضمن تحقيقات و عمليات تصنعي وي و مدافعات او توجه نموده‏ و با در نظر گرفتن مدارک مذکور بازپرس سوء نيت وي را ثابت نمايد در صورت احراز سوء نيت اين امر مورد نظر نيست که آيا متهم قادر به پرداخت بهاي مال مورد امانت‏ و خسارات ناشيه از جرم ميباشد يا خير حتي چنانچه زيان ديده از جرم از تعقيب مجرم‏ صرفنظر نمايد موضوع جنبه عمومي داشته و متهم قابل تعقيب ميباشد.
چنانچه نتيجه رسيدگي منجر به محکوميت متهم گرديد دادگاه بايست ضمن صدور دادنامه دلايل سوء نيت را درج نمايد زيرا عنصر مذکور از جمله عناصر تشکيل دهنده‏ جرم بوده و در صورت عدم درج چنين حکمي در ديوانعالي کشور نقض ميشود.

3- تغيير مالکيت شيئ مورد امانت بضرر مالک:تغيير مالکيت مال‏ مورد امانت بايست بضرر مالک باشد و صرف ضرر احتمالي کافي است.
همينکه مسجل گرديد تغيير مالکيت شيئ بضرر مالک انجام شده جرم تحقق مييابد بنابراين چنانچه خسارات زيان ديده از جرم جبران شود موضوع قابل تعقيب بوده و رافع‏ مجازات نميباشد.
کافي است که زيان ديده از جرم حقي در مال مورد امانت داشته باشد ولو آنکه‏ هيچوقت مال مذکور را متصرف نبوده باشد(مانند مال مورد رهني که بورثه منتقل‏ شده باشد).

4- منقول بودن مال مورد امانت:آنچه از ماده 241 قانون کيفر عمومي‏ مستفاد ميشود خيانت در امانت فقط شامل اموال منقول ميشود از قبيل اموال و اسباب‏ و نقود و اجناس و غيره بنابراين اموال غير منقول شامل خيانت در امانت نميگردند مثلا چنانچه مستأجري پس از انقضاي مدت اجاره از تخليه خانه خودداري نمايد عمل مذکور خيانت در امانت نميباشد.
نقود و اجناس شامل کليه اشياء و اموالي ميگردد که بين افراد در معاملات‏ مبادله ميشود.بليطهاي بانک و نوشتجات شامل کليه اسنادي ميشود که ضمن انجام تعهدي‏ يا کاري تحويل شخصي گرديده و يا ذمه ويرا از انجام امري مبري سازد و يا بطور کلي‏ داراي ارزش مادي باشد از قبيل اشياء منقول.اسکناس بانک.اسناد تجارتي.برات‏ فته طلبه و غيره.

5- اشياء مورد امانت بطور موقت سپري شده باشد:
يکي ديگر از عناصر تشکيل دهنده جرم اين است که اشياء مورد امانت بايست موقتا سپري شده باشد زيرا ممکن است مالک از مال مذکور صرفنظر نموده و يا آنرا بدور انداخته باشد.ضمنا وراث و يا قائم مقام مالک ميباشد-اين موضوع قابل بحث نيست که اشياء و اموال سپرده شده باشد بلکه چنانچه مال بهر طريقي که بطور موقت و يا جهت مصرف معين نزد شخصي‏ امانت بوده و در اين مال بضرر مالک خيانت شود بزه خيانت در امانت محرز ميباشد مثلا چنانچه قيمي وجهي جهت مخارج اطفال صغير دريافت نموده و بنفع خود در اين مال تصرف‏ نمايد.اشياء مورد امانت بعنوان موقت بايست تحويل شده باشد و در ضمن تحويل اين‏ مطلب بايست تصريح شده باشد اين نکته مورد نظر نيست که اشياء مورد امانت مستقيما از طرف مالک سپرده شده باشد و يا بوسيله افراد ثالث.

6- اشياء مورد امانت بايست ضمن عنواني از عناوين قانوني تحويل‏ شده باشد:
اشياء مورد امانت بايست بوسيله از وسايل قانوني که ضمن ماده 241 قانون‏ کيفر همگاني تصريح شده تحويل شده باشد.بنابراين چنانچه اشياء ضمن قراردادهائي‏ که مشمول ماده مذکور نباشد تحويل شده باشد و متهم در اموال مذکور بضرر مالک تصرفاتي‏ نموده باشد عمل مذکور را نميتوان خيانت در امانت ناميد.بنابراين با محاکم جزائي است‏ که ضمن تعقيب متهم عمل وي را در صورت محکوميت با عناويني که در قانون تصريح شده‏ تطبيق نمايند.
چنانچه اموال سپرده شده بموجب قراردادي که ضمن ماده 241 قانون کيفر همگاني بدان اشاره نشده تغيير مالکيت در امور مذکوره بزه نميباشد مانند دريافت قرض‏ مصرفي.مبادله يا معاوضه در داد و ستد.مثلا چنانچه فردي يک قطعه اسکناس 20 توماني‏ بکسي جهت خرد کردن داده باشد و فرد مذکور عين پول را که خرد کرده تحويل ننمايد عمل مذکور خيانت در امانت نيست زيرا پول نسبي بوده و ممکن است پول ديگري بوي‏ مسترد دارد.
در ماده 241 قانون کيفر عمومي اشاره بفروش مال مورد امانت شده ولي در صورتيکه امانت گيرنده تشخيص دهد فروش شيئ مورد امانت بنفع صاحب مال است‏ (مانند امانت گرفتن ميوه و مراجعه ننمودن صاحب مال)و مال مذکور را بفروشد وجه حاصل‏ از فروش جنس در نزد وي امانت بوده و چنانچه در آن دخل و تصرفي نمايد خيانت در امانت‏ کرده است چنانچه خريدار مالي را قبل از پرداخت کليه بهاي آن تحويل بگيرد و مال مذکور را بفروش رسانده و يا بکسي ببخشد آيا عمل مذکور را ميتوان خيانت در امانت ناميد؟- ازلحاظ حقوقي همينکه مالي را کسي خريد مالک آن شيئ بوده و بهاي آن در ذمه‏ وي ميباشد بنابراين پس از خريد مجاز است در مال خود هر گونه تصرفاتي بخواهد بنمايد مگر آنکه خلاف آن در قرارداد ذکر شده باشد مثلا فرشي که شرکتها باشخاص ميفروشند طبق قرارداد خريدار وقتي مالک شيئ ميگردد که آخرين قسط خود را پرداخته باشد بنابراين چون فرش در نزد وي امانت بوده و عنصر مالکيت قبل از پرداخت آخرين قسط انجام نشده چنانچه فرش را قبل از پرداخت کليه بها بفروش رساند عمل مذکور خيانت‏ در امانت است رسيدگي بموضوع مذکور در محاکم قضائي مورد اشکال قرار گرفته زيرا با محاکم جزائي است که تشخيص دهند تحويل اشياء بعنوان فروش بوده و تحويل گيرنده جنس پس از تحويل اشياء خريدار ميباشد يا اشياء مذکور در نزد وي بعنوان رهن و امانت‏ ميباشد.چنانچه تاجري مقداري از اجناس يا اشياء را نزد خريدار ارسال که يکي از آنها را انتخاب و خريداري نمايد اشياء مذکور اماني بوده و چنانچه خريدار قبل از پرداخت بهاء در آنها دخل و تصرفي نمايد عمل مذکور خيانت در امانت است.
در ذيل راجع به قراردادهائيکه قانون بدان اشاره نموده و اشياء بدين عنوان‏ بافراد تسليم ميگردد اشاره مينمائيم:

الف-اجاره اشياء: نخستين امري که در قانون بدان اشاره‏ موضوع قرارداد اجاره است راجع باشياء منقول-واضح است چنانچه اجاره گيرنده پس از انقضاي مدت اجاره از استرداد اشياء خودداري نمايد عمل مذکور خيانت در امانت نيست‏ بلکه بزه مذکور وقتي تحقق مييابد که با سوء نيت اموال و اشياء را بنفع خود تصاحب‏ نموده و يا بفروش رسانده و يا در مالکيت صاحب ملک تغيير دهد(مانند بخشيد شيئ‏ و غيره)
مثلا چنانچه فردي ساختماني را با اثاثيه اجاره نموده و مقداري از اثاثيه خانه را حيف و ميل نمايد و يا آنکه فردي خانه يا محلي را با اثاثيه خريداري نموده و در موقع‏ تحويل مقداري از اشياء و اثاثيه را بنفع خود برداشت نمايد.

ب-سپردن مال:سپردن مال در واقع يک قرارداد حقيقي است زيرا امانت گذار اشياء را بامانت گيرنده موقتا جهت نگاهداري در مقابل دريافت وجه و يا مجانا ميسپارد.
جهت تحقق خيانت در امانت تسليم حقيقي مال ضروري نميباشد زيرا عمل مذکور ممکن است غير مستقيم تحقق يابد مثلا چنانچه فردي مغازه خود را اعم از اجناس موجوده‏ و حق سرقفلي بکسي واگذار نمايد با واگذاري مغازه به شخص ثالث اشياء موجود در واقع‏ در نزد فروشنده امانت بوده و چنانچه از تاريخ واگذاري تا تاريخ تسليم مغازه در اموال‏ و اشياء موجوده دخل و تصرفاتي بنفع خود نمايد ولو آنکه اشياء مستقيما بوي سپرده‏ نشده بعنوان خيانت در امانت قابل تعقيب است.
آنچه مورد توجه ميباشد اين است که اشياء بايست جهت نگاهداري و استرداد آن بموقع سپرده شده باشد اعم از مستقيم يا غير مستقيم بنابراين چنانچه طريق سپردن‏ اشياء نامنظم بوده و بامانت گيرنده حق داده شده باشد که در مال مورد امانت دخالت‏ نمايد چنانچه در اموال مذکور دخالت مالکانه نمايد اين اعمال را نميتوان خيانت در امانت‏ ناميد مانند واگذاري سهام شرکتها به بانکها جهت نگاهداري و وصول سود سهام که با جدا کردن برگه کوپن منظم بسهام انجام ميگردد چنانچه اشيائي که مالکيت آن متنازع فيه‏ باشد مهر و موم نموده و در نزد شخصي امانت گذارده و نامبرده در آن دخالت نمايد شخص مذکور صرفنظر از شکستن مهر و موم که در صورتيکه از طرف مقام قانوني توقيف‏ شده باشد جرم جداگانه‏ايست بعنوان خيانت در امانت نيز قابل تعقيب خواهد بود همچنين‏ چنانچه رئيس شرکتي وجهي جهت پرداخت به بدهکار دريافت و در آن تصرفاتي نموده باشد.
وکالت :وکالت ممکن است مجاني باشد و يا در مقابل دريافت‏ حق‏الوکاله مشروط باشد يا قانوني.
اشيائي که بعنوان وکالت در اختيار وکيل گذارده ميشود اماني بوده و اشياء مذکور اعم است از اينکه وکيل از موکل خود دريافت ميدارد و يا بموجب قرارداد وکالت‏ از طرف دريافت که به موکل خود تسليم نمايد مثلا صندوقدار از طرف شخصي يا مؤسسهء وکيل است که پولي که در اختيار او گذارده شده در مقابل اسناد بمراجعين پرداخت نموده‏ و پولي که مراجعين ميپردازند بحساب مؤسسه دريافت دارد همچنين چنانچه فردي شيئ را از کسي بگيرد که بفروش رسانده نامبرده وکالتا شيئ را بفروش رسانده و پس از فروش پول‏ متعلق به صاحب شيئ بوده و بايست بوي مسترد نمايد واضح است که چنانچه در مال‏ مذکور تصرفات مالکانه نمايد خيانت در امانت است.

اعمال ذيل طبق رويه ديوانعالي کشور فرانسه خيانت در امانت است.
1-چنانچه فردي اشيائي را براي فروش تحويل گرفته و اشياء مذکور را بنفع‏ خود تصرف نمايد.
2-صندوقداري که از کارگران تخفيفي گرفته و مبلغ مذکور را بعوض آنکه‏ بحساب کارفرما منظور دارد شخصا تصاحب نموده باشد.
3-مأمور وصول درآمد که وجوهي بيش از نرخ مقرر از افراد دريافت و ما به التفاوت نرخ را بنفع خود تصاحب نمايد.
4-چنانچه يکي از وراث به نمايندگي از ساير وراث مأمور اداره اموال موروثي‏ بوده و قسمتي از وجوه دريافتي را بنفع خود تصرف نمايد.
5-چنانچه فردي اشياء تجارتي را نزد نماينده خود فرستاده که وجه آنرا مسترد دارد و نامبرده در اموال مذکور و يا وجوه دريافتي بنفع خود تصرفاتي نموده باشد.
6-چنانچه قيم بنفع خود در اموال و يا وجوه صغار تصرفات مالکانه نمايد.
7-چنانچه تاجري با پرداخت وجه به بانک وکالت در خريد سهامي در بورس‏ داده و بانک وجوه مذکور را در بيلان منتشره جزء موجودي بانک قلمداد نمايد.
8-چنانچه مؤسسات معاملات ملکي در وجوه و اسنادي که براي انجام معامله‏ در اختيار آنها گذارده شده تصرفات مالکانه نمايند.
9-بانکداري که به نفع خود سهام شرکتها که از طرف مشتريان در نزد وي‏ امانت ميباشد بفروش رسانده و يا در گرو گذارد.
10-در صورتيکه فردي از کسي طلبکار بوده و براتي در دست داشته باشد و در رأس مدت مدت بدهکار برات را تمديد و با اين وصف طلب کار در صدد مطالبه وجه آن‏ بعلت عدم پرداخت برات در موقع مقرر درآيد.
11-چنانچه تاجري به فردي وکالت داده باشد که با اضافه نمودن تنزيل مقرره براتي را براي مدت معيني تمديد نمايد فرد مذکور تنزيل را بحساب تاجر منظور در واقع‏ بدارنده برات نداده و شخصا تصرف نموده باشد.
12-با توجه باينکه وکالت عقدي است جايز و با فوت طرفين موضوع منتفي‏ ميشود چنانچه وراث وکيل بعنوان وکالتي که مورث آنها داشته در امر وکالت دخالت‏ و باين عنوان در اموال موکل تصرفات مالکانه نمايند.

چنانچه کسي بموجب قرارداد فيلمي را در اختيار کسي گذارده که در سالن سينما نمايش‏ داده و وجوه حاصل از نمايش را پس از صرف مخارج و اخذ کميسيون مقرر بحساب وي‏ منظور دارد شخص مذکور در وجوه حاصله تصرفات مالکانه نمايد.در تجارتخانه‏ها و مغازه‏ها مباشر در واقع وکيل بوده بنابراين چنانچه در وجوه حاصله تصرفاتي بنفع خود يا اشخاص ثالث نمايند عمل مذکور نيز خيانت در امانت است در شرکتهاي تضامني‏ هر يک از شرکاء متضامنا در سود و زيان شرکت شريک ميباشند بنابراين چنانچه شريکي‏ بنفع خود و يا بنفع شخص ثالث تصرفاتي در مال شرکت نمايد عمل مذکور نيز خيانت‏ در امانت است.
در شرکتهاي سهامي رؤساي شرکت در واقع وکيل صاحبان سهام بوده و در واقع‏ وکيل سهام بوده و وظيفه ادارهء امور شرکت را با در نظر گرفتن منافع آن دارند بنابراين‏ چنانچه در منافع و يا سرمايه شرکت بنفع خود يا اشخاص ثالث تصرفات مالکانه نمايند عمل مذکور خيانت در امانت است همچنين در شرکتهاي مختلط اداره کننده شرکت وکيل‏ صاحبان سهام ميباشند.

وثيقه  :منظور از وثيقه در اين فصل وثيقه ملکي نيست بلکه‏ منظور بانکها يا اشخاصي است که اموال و اشياء را گرو گرفته و در مقابل وجهي ميپردازند افراد مذکور چنانچه در اموال و اشياء مورد وثيقه تصرفات مالکانه نمايند عمل مذکور خيانت در امانت است.

عاريه :عاريه در واقع يک قرارداد حقيقي است زير افرادي‏ شيئ را براي مدت و مصرف معيني از کسي عاريه مينمايند البته چنانچه عاريه گيرنده‏ در مال مذکور تصرفات مالکانه نمايد عمل مذکور خيانت در امانت است چنانچه مال‏ مورد عاريه وجه نقد و يا اشيائي باشند که متداولا مصرف ميشوند عمل مذکور بزه نميباشد. چنانچه افراديکه اشياء را براي تعمير يا اجرت يا بدون اجرت دريافت ميدارند در اشياء و اموال مذکور تصرفات مالکانه نمايند عمل مذکور نيز خيانت در امانت است.همچنين‏ آسياباني که گندم را جهت آسيا نمودن دريافت و مقدراي از آرد را به نفع خود برداشت‏ و بر خلاف واقع ادعا نمايد از بين رفته.

مجازات:بموجب ماده 241 قانون کيفر همگاني افراديکه مرتکب خيانت‏ در امانت شوند بحبس تأديبي از شش ماه تا سه سال محکوم خواهند شد و ممکن است‏ به تأديه غرامت از پنجاه الي پانصد تومان محکوم شوند.

مجله کانون وکلاي مرکز- شماره 52

درباره ما

کانون وکلای دادگستری استان یزد

 

یزد –بلوار امامزاده جعفر (ع)- خیابان مصلی

کوچه هتل کاروان سرای مشیر -دربند مشیر - پلاک 96

کدپستی: 8913634763

 ساعت کاری: شنبه تا چهارشنبه 8:30 الی 15

                    پنج شنبه 8:30 الی 14

راه های تماس

راههای تماس با کانون وکلای دادگستری استان یزد

آدرس ایمیل : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
شماره تلفن تماس : 4 - 36276300 - 035

شماره فکس: 36261829 - 035
آدرس سایت : http://www.yazdbar.ir

کانال تلگرام: YazdBarir@